Vyhlásenie Opakovaného osobitného ponukového konania-1.kolo, k.ú Žilina, okres Žilina, obec Žilina, Žilina


Správca ponuky

Správca: Správa štátnych hmotných rezerv SR
IČO: 30844363
Adresa správcu: Pražská 29
Mesto: Bratislava
PSČ: 81263
Kontaktná osoba: Ing. Eva Surovičová
eva.surovicova@reserves.gov.sk
tel.: 02 / 5727 8460

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Žilina
Obec: Žilina
Katastrálne územie: Žilina
Adresa ponúkaného majetku štátu: Žilina
Dátum zverejnenia ponuky: 09.11.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 10.11.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 23.11.2018

Termín obhliadky: po dohode
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 133,00 €
Zábezpeka banka: štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK7181800000007000277925
Zábezpeka variabilný symbol: PHM ZA
Primeraná cena: 1 330,00 €

Poznámka k ponuke:
Slovenská republika zastúpená Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, Pražská 29, 812 63 Bratislava (ďalej len „správca“), v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamuje vyhlásenie opakovaného osobitného ponukového konania – 1. kolo, na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu v katastrálnom územní Žilina, obec Žilina, okres Žilina, zapísaného na LV č. 5813 vedeného Okresným úradom Žilina, katastrálny odbor.
Primeraná cena nehnuteľnosti je stanovená na základe znaleckého posudku číslo 259/2016 zo dňa 22.12.2016 na sumu 1330,00 Eur (slovom : „jedentisíctristotridsať“ eur). Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke, na ktorej záujemca uvedie svoj názov ( obchodné menu, resp. meno a priezvisko) a adresu s označením príslušného hesla „ OPAKOVANÉ OSOBITNÉ PONUKOVÉ KONANIE – 1. kolo, k. ú. Žilina – NEOTVÁRAŤ“. Písomnú ponuku je potrebné doručiť poštou alebo odovzdať osobne do 10 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení ponuky. Pri osobnom odovzdaní ponuky je možné ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne správcu. Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
- u fyzických osôb: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia, špecifikácie majetku podľa oznámenia ROPK v časti osobitného ponukového konania, účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu, podpis záujemcu, telefónny kontakt a e-mailovú adresu,
- u právnických osôb: obchodné meno, sídlo, IČO, výpis z obchodného registra nie starší ako 1 mesiac, podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, špecifikáciu majetku podľa oznámenia v ROPK v časti osobitného ponukového konania, účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu, telefónny kontakt a e-mailovú adresu. Ponuka, ktorá nebude predložená v lehote doručovania, alebo nebude spĺňať požadované podmienky, alebo nebude obsahovať cenu vyjadrenú pevnou sumou v euro, nebude akceptovaná. Finančná zábezpeka musí byť pripísaná na účet správcu v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk, inak bude záujemca z osobitného ponukového konania vylúčený. Zložená finančná zábezpeka bude uchádzačovi, s ktorým bola uzatvorená kúpna zmluva, započítaná do kúpnej ceny. Správca vyzve na uzavretie kúpnej zmluvy záujemcu, ktorý splnil určené podmienky v osobitnom ponukovom konaní, v stanovenej lehote písomne doručil svoju cenovú ponuku a ponúkol najvyššiu cenovú ponuku. Pri rovnosti cenových ponúk, teda v prípade ak viacerí záujemcovia vo svojej cenovej ponuke ponúkli sumu aspoň vo výške primeranej ceny, a teda vo výške 1330,00 Eur (slovom : „jedentisíctristotridsať“ eur), budú títo záujemcovia písomne vyzvaní na zvýšenie cenových ponúk v osobitnom ponukovom konaní a to v lehote určenej správcom. Kritériom pre určenie úspešného záujemcu je najvyššia ponúknutá cena. Úspešného záujemcu vyzve správca majetku k uzatvoreniu zmluvy. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v primeranej lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu. Záujemcovi, ktorý nesplnil určené podmienky, alebo ktorý od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením osobitného ponukového konania odstúpil, sa vráti zábezpeka po vyhodnotení osobitného ponukového konania, najneskôr do 90 dní od vyhodnotenia osobitného ponukového konania. Správca majetku štátu si vyhradzuje právo zrušiť osobitné ponukové konanie. Bližšie informácie je možné získať na telefónnom čísle: 02/57278460.

Stavba
 
Identifikačné čislo 68438
Súpisné číslo stavby bez súpisného čísla
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 5396/32, Pozemok pod stavbou nie je predmetom "Opakovaného osobitného ponukového konanie - 1. kolo"
Číslo listu vlastnictva 5813
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Výherca ponuky

Stav neúspešný predaj
Protokol 1551784936_51_2018.pdf