Záhradná chatka a pozemky Dubnica nad Váhom, Dubnica nad Váhom


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Trenčín
IČO:
Adresa správcu: Hviezdoslavova 3
Mesto: Trenčín
PSČ: 91101
Kontaktná osoba: Peter Filo
peter.filo@minv.sk
tel.: 032/7411373

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Ilava
Obec: Dubnica nad Váhom
Katastrálne územie: Dubnica nad Váhom
Adresa ponúkaného majetku štátu: Dubnica nad Váhom
Dátum zverejnenia ponuky: 08.07.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 09.07.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 29.07.2019

Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 600,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK5981800000007000180074
Zábezpeka variabilný symbol: 2867
Primeraná cena: 6 750,00 €

Poznámka k ponuke:
Žiadame o uvedenie mena a adresy odosielateľa a o označenie ponuky.

Stavba
 
Identifikačné čislo 71106
Súpisné číslo stavby bez súpisného čísla
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 3181/185
Číslo listu vlastnictva nezapísaná na liste vlastníctva
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo Stavba bola daná do užívania v roku 1990. Ide o samostatne stojaci, dvojpodlažný objekt (suterén a prízemie). Je napojený na elektrickú sieť a verejný vodovod. Je nevyužívaný a bez údržby.
Pozemok
 
Identifikačné čislo 71107
Parcelné číslo pozemku 3181/185
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 16 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 3290
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 71108
Parcelné číslo pozemku 3181/352
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 17 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 3290
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Výherca ponuky

Meno Juraj Švec
Sídlo Smetanova 9, 911 01 Trenčín
Cena 7550 €
Stav úspešný predaj
Protokol 1564477083_zapisnica_komisia_300719.doc