Stav ponuky
Cena ( € )

Nájdených 86 ponúk
Zobrazenie:


nové

Cenovú ponuku na daný predmet nájmu predložte v zalepenej obálke s uvedením mena a sídla záujemcu, označenú heslom „NÁJOM ČASTI OPLOTENIA 7-8“ a s označením „PONUKOVÉ KONANIE – NEOTVÁRAŤ“ poštou na adresu: ÚVN SNP Ružomberok – FN, Oddelenie správy majetku – Ing. Ján HUBA, ul. gen. Miloša VESELA č

Nájom
Ružomberok
Pridané: 19.02.2020 Predkladanie ponúk od: 20.02.2020 Uzávierka: 02.03.2020

nové

Cenovú ponuku na daný predmet nájmu predložte v zalepenej obálke s uvedením mena a sídla záujemcu, označenú heslom „NÁJOM ČASTI OPLOTENIA 5-6“ a s označením „PONUKOVÉ KONANIE – NEOTVÁRAŤ“ poštou na adresu: ÚVN SNP Ružomberok – FN, Oddelenie správy majetku – Ing. Ján HUBA, ul. gen. Miloša VESELA č

Nájom
Ružomberok
Pridané: 19.02.2020 Predkladanie ponúk od: 20.02.2020 Uzávierka: 02.03.2020

nové

Cenovú ponuku na daný predmet nájmu predložte v zalepenej obálke s uvedením mena a sídla záujemcu, označenú heslom „NÁJOM ČASTI OPLOTENIA 3-4“ a s označením „PONUKOVÉ KONANIE – NEOTVÁRAŤ“ poštou na adresu: ÚVN SNP Ružomberok – FN, Oddelenie správy majetku – Ing. Ján HUBA, ul. gen. Miloša VESELA č

Nájom
Ružomberok
Pridané: 19.02.2020 Predkladanie ponúk od: 20.02.2020 Uzávierka: 02.03.2020

nové

Cenovú ponuku na daný predmet nájmu predložte v zalepenej obálke s uvedením mena a sídla záujemcu, označenú heslom „NÁJOM ČASTI OPLOTENIA 1-2“ a s označením „PONUKOVÉ KONANIE – NEOTVÁRAŤ“ poštou na adresu: ÚVN SNP Ružomberok – FN, Oddelenie správy majetku – Ing. Ján HUBA, ul. gen. Miloša VESELA č

Nájom
Ružomberok
Pridané: 19.02.2020 Predkladanie ponúk od: 20.02.2020 Uzávierka: 02.03.2020

nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK Pozemok k.ú. Mojzesovo - NEOTVÁRAŤ!" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra v te...

Osobitné ponukové konanie
Mojzesovo
Pridané: 19.02.2020 Predkladanie ponúk od: 20.02.2020 Uzávierka: 18.03.2020

nové

Ponuky vyjadrené jednou pevnou sumou za nájom na m2/rok (bez služieb spojených s nájmom) je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s uvedením odosielateľa, s označením súťaže „Nájom 2/2020" a s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“. Minimálna cena za nájom je 97,- eur na m2 za rok (bez služieb spojených s nájmom). Ponuky doručte po...

Nájom
Banská Bystrica
Pridané: 19.02.2020 Predkladanie ponúk od: 20.02.2020 Uzávierka: 20.03.2020

nové

Okresný úrad Trnava ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov elektronickú akciu na predaj prebytočného majetku štátu v dočasnej správe, t. j. súbor pozemkov zapísaných na LV č. 1083 vo vlastníctve SR v

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Brestovany
Pridané: 18.02.2020 Predkladanie ponúk od: 19.02.2020 Uzávierka: 24.03.2020

nové

Okresný úrad Trnava ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov elektronickú akciu na predaj prebytočného majetku štátu v dočasnej správe, t. j. súbor pozemkov zapísaných na LV č. 11271 vo vlastníctve SR

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Trnava
Pridané: 18.02.2020 Predkladanie ponúk od: 19.02.2020 Uzávierka: 18.03.2020

nové

Nehnuteľnosti sú podrobne popísané v Znaleckom posudku č. 25/2019 zo dňa 03.07.2019, ktorý vypracoval Ing. Michal Frimmer, PhD. znalec v odbore: Stavebníctvo - pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca 914958. Stavba - rodinný dom so s. č. 6247 je dlhodobo

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Bratislava - mestská časť Rača
Pridané: 18.02.2020 Predkladanie ponúk od: 19.02.2020 Uzávierka: 17.03.2020

nové

Predmetom vyhlásenej elektronickej aukcie je nehnuteľný majetok štátu, v dočasnej správe Okresného úradu Bratislava, nachádzajúci sa v okrese: Senec, obec: Senec, k. ú.: Senec, pozostávajúci z pozemku registra ,,C" KN parc. č. 4412/37 evidovanej na LV č. 7466. Nehnuteľnosť je podrobne popísaná v Znaleckom posudku č....

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Senec
Pridané: 18.02.2020 Predkladanie ponúk od: 19.02.2020 Uzávierka: 17.03.2020