Stav ponuky
Cena ( € )

Nájdených 43 ponúk
Zobrazenie:


nové

Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej PONUKOVÉ KONANIE-NEOTVÁRAŤ, na ktorej záujemca uvedie svoj názov (obchodné meno, resp. meno a priezvisko) a adresu s označením príslušného hesla „Nájom, Piaristická, Nitra“. Písomnú ponuku je potrebné doručiť poštou alebo odovzdať osobne do 14 kalendárny...

Nájom
Nitra
Pridané: 23.02.2018 Predkladanie ponúk od: 24.02.2018 Uzávierka: 09.03.2018

nové

Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke so spiatočnou adresou, s uvedením hesla: „Cenová ponuka - nájom Štúrova 2, Zvolen s označením „NEOTVÁRAŤ“ v určenej lehote na adresu: ÚEL SAV, Štúrova 2, 960 53 Zvolen. Za deň doručenia sa považuje deň prijatia ponuky uvedený na odtlačku prezenčnej pečiatky správcu. Ponuka mu...

Nájom
Zvolen
Pridané: 23.02.2018 Predkladanie ponúk od: 24.02.2018 Uzávierka: 02.03.2018

nové

Záujem o ponúkaný majetok štátu je možné prejaviť len písomnou cenovou ponukou doručenou správcovi na adresu: MV SR Centrum podpory Banská Bystrica, ul. 9. mája č. 1, 974 86 Banská Bystrica, v zalepenej obálke s uvedením odosielateľa a označenej heslom: "Nájom: Križovatka 4, Banská Štiavnica - NEOTVÁRAŤ ", najneskôr...

Nájom
Banská Štiavnica
Pridané: 23.02.2018 Predkladanie ponúk od: 24.02.2018 Uzávierka: 05.03.2018

nové

Cenové ponuky je potrebné doručovať v zalepenej obálke s označením "Neotvárať - cenová ponuka" a uvedením mena, priezviska, adresy fyzickej osoby alebo názvu a sídla právnickej osoby na prednej strane obálky. Cenové ponuky musia byť správcovi doručené najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie. Za doručenú sa po...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Staré Hory
Pridané: 22.02.2018 Predkladanie ponúk od: 23.02.2018 Uzávierka: 23.03.2018

nové

Cenovú ponuku vyjadrenú jednou pevnou sumou je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s uvedením odosielateľa a s označením: „Prenájom nebytového priestoru v k. ú. Vranov nad Topľou – NEOTVÁRAŤ“ poštou na adresu: Centrum podpory Prešov, Štúrová 7, 080 01 Prešov alebo osobne do podateľne do 15,00 hod. najneskôr 16.03....

Nájom
Vranov nad Topľou
Pridané: 22.02.2018 Predkladanie ponúk od: 23.02.2018 Uzávierka: 16.03.2018

nové

Nebytové priestory sú vhodné ako obchodná prevádzka, s výnimkou zriadenia a prevádzkovania verejnej lekárne v zmysle Príkazu ministra zdravotníctva SR č. 3/2016 a s výnimkou zriadenia a prevádzkovania poskytovania služieb zdravotníckeho charakteru. Do súťaže sa môžu prihlásiť záujemcovia ktorí predložia: - Žiadosť...

Nájom
Bratislava - mestská časť Petržalka
Pridané: 21.02.2018 Predkladanie ponúk od: 22.02.2018 Uzávierka: 05.03.2018

nové

Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke so spiatočnou adresou, s uvedením hesla: „Cenová ponuka - nájom Dunajská Streda - NEOTVÁRAŤ“ v určenej lehote na adresu: Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava. Za deň doručenia sa považuje deň prijatia ponuky uvedený na odtlačku prezenčnej pečiatky správcu. ...

Nájom
Dunajská Streda
Pridané: 21.02.2018 Predkladanie ponúk od: 22.02.2018 Uzávierka: 07.03.2018

nové

Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke so spiatočnou adresou, s uvedením hesla: „Cenová ponuka - nájom Rimavská Sobota - NEOTVÁRAŤ“ v určenej lehote na adresu: Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava. Za deň doručenia sa považuje deň prijatia ponuky uvedený na odtlačku prezenčnej pečiatky správcu. ...

Nájom
Rimavská Sobota
Pridané: 21.02.2018 Predkladanie ponúk od: 22.02.2018 Uzávierka: 07.03.2018

nové

Okresný úrad Trnava v zmysle § 8a zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov vyhlasuje osobitné ponukové konanie (3. kolo) s primeranou cenou zníženou o 30% na odpredaj nehnuteľného majetku štátu v k. ú. Dolný Lopašov, obec Dolný Lopašov, okres Piešťany zapísaného na LV č. 667, jed...

Osobitné ponukové konanie
Dolný Lopašov
Pridané: 21.02.2018 Predkladanie ponúk od: 22.02.2018 Uzávierka: 14.03.2018

nové

Chata s prísl. je postavená na parcele registra „C“, parcelné číslo 4247/201 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 77 m2. Pozemok, na ktorom je stavba postavená, nie je v správe správcu a nie je ani predmetom osobitného ponukového konania. Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálk...

Osobitné ponukové konanie
Patince
Pridané: 21.02.2018 Predkladanie ponúk od: 22.02.2018 Uzávierka: 14.03.2018