Areál Bukovina Martin – pozemok p. č. 7216/4, Martin


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo obrany SR
IČO: 30845572
Adresa správcu: Kutuzovova 8
Mesto: Bratislava
PSČ: 832 47
Kontaktná osoba: Ing. Anton Pikula
anton.pikula@mil.sk
tel.: 0960 412 296

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Martin
Obec: Martin
Katastrálne územie: Martin
Adresa ponúkaného majetku štátu: pozemok v blízkosti ulice Hrdinov Slovenského národného povstania
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 600000  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 600000  €
Dátum zverejnenia ponuky: 14.10.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 15.10.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 13.11.2020

Termín obhliadky: Obhliadka sa uskutoční iba na základe potvrdenej tel., resp. e-mail. požiadavky, uplatnenej najneskôr do 30.10.2020 do 12.00 hod.


Poznámka k ponuke:
Majetok je bližšie špecifikovaný v znaleckom posudku č. 193/2018, vypracovanom znalcom Ing. arch. Branislavom Balúchom.
Pozemok sa nachádza mimo zastavaného územia mesta, je súčasťou bývalého vojenského objektu "Posádkové cvičisko Bukovina".

Pozemok
 
Identifikačné čislo 74797
Parcelné číslo pozemku 7216/4
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 34342 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 316
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo Odstavná plocha techniky, obchvatová komunikácia