Bývalá budova Osobitnej školy Zlaté Moravce, Zlaté Moravce


Správca ponuky

Správca: Spojená škola Zlaté Moravce
IČO: 34062840
Adresa správcu: J Kráľa 39
Mesto: Zlaté Moravce
PSČ: 95301
Kontaktná osoba: PhDr. Zita Záhorská
spojenaszm@gmail.com
tel.: 037 / 642 6077, 0918 636599

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Zlaté Moravce
Obec: Zlaté Moravce
Katastrálne územie: Zlaté Moravce
Adresa ponúkaného majetku štátu: Chyzerovecká ul. 80, Zlaté Moravce
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 16700  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 16700  €
Dátum zverejnenia ponuky: 25.05.2017
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 26.05.2017
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 26.06.2017

Termín obhliadky: podľa dohody


Poznámka k ponuke:
Spojená škola Zlaté Moravce je správcom nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v k.ú. Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce vedeného na LV č. 4662, a to:
- pozemok parc. reg. "C" č. 4551
- budova so súpisným číslom 202 na parcele č. 4551
v spoluvlastníckom podiele 1/1
Uvedený majetok v správe Spojenej školy v súčastnosti neslúži, ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním.
Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručenie v obálke označenej "Budova OŠ" - NEOTVÁRAŤ na adresu: Spojená škola, J. Kráľa 39, 95301 Zlaté Moravce. Spojená škola Zlaté Moravce si vyhradzuje právo ponukové konanie zrušiť.



Stavba
 
Identifikačné čislo 63364
Súpisné číslo stavby 202
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 4551
Číslo listu vlastnictva 4662
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo K stavbe patrí vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, plynová prípojka a prípojka NN