časť budovy RÚVZ v Galante, Galanta


Správca ponuky

Správca: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante
IČO: 00610917
Adresa správcu: Hodská 2352/62
Mesto: Galanta
PSČ: 924 81
Kontaktná osoba: Margita Šárkányová
ga.mzdy@uvzsr.sk
tel.: 031/78 33 242, 0903 015 227

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Galanta
Obec: Galanta
Katastrálne územie: Galanta
Adresa ponúkaného majetku štátu: 924 81 Galanta, Hodská 2352/62
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 277000  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 277000  €
Dátum zverejnenia ponuky: 10.10.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 11.10.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 11.11.2019

Termín obhliadky: dohodou


Poznámka k ponuke:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante (ďalej RÚVZ) ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov ponukové konanie na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v katastrálnom území Galanta. Ide o stavebne oddeliteľnú polovicu budovy RÚVZ s priľahlými pozemkami, kde je RÚVZ jediným správcom. Budova z r. 1980 sa nachádza v areáli Nemocnice s poliklinikou v okrajovej časti Galanty. Jedna polovica je užívaná RÚVZ, druhá – ponúkaná polovica budovy, ktorá pôvodne slúžila laboratórnym účelom, je v pôvodnom stave so zanedbanou údržbou. Od r. 2005 je nepoužívaná okrem časti prízemia o ploche 231 m2, ktorú má t.č. vo výpožičke Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Pod celou budovou je technický suterén prístupný iba z užívanej časti a prepojený s budovami v rámci areálu NsP. Nachádza sa v ňom rozvod nemocničných telefónov. V ponúkanej časti budovy je na prízemí spoločná elektrorozvodňa pre celý areál NsP. Obe polovice budovy majú spoločné rozvody vody, kanalizácie, kúrenia a elektriny. Potrebná je minimálne rekonštrukcia vodovodu, kúrenia, výmena okien. Prebytočná časť budovy aj pozemky sa ponúkajú v celosti a v takom stave, v akom sa nachádzajú v súčasnom období.
Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný nehnuteľný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručovanie ponúk v zalepenej obálke označenej heslom Ponukové konanie – NEOTVÁRAŤ, na adresu:
RÚVZ so sídlom v Galante, Hodská 2352/62, 924 81 Galanta.
Za doručené sa považujú ponuky prijaté správcom najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk. Na ponuky prijaté po lehote doručovania ponúk správca nebude prihliadať.
Záujem o prebytočný nehnuteľný majetok štátu môže prejaviť len správca, ktorý tento majetok štátu nevyhnutne potrebuje na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním a má aj finančné krytie na jeho prevádzku.

Stavba
 
Identifikačné čislo 72059
Súpisné číslo stavby 2352
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 900/22
Číslo listu vlastnictva 4790
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72060
Parcelné číslo pozemku 900/22
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 840 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 4790
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72061
Parcelné číslo pozemku 899/7
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 481 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 4790
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72062
Parcelné číslo pozemku 899/8
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 83 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 4790
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72063
Parcelné číslo pozemku 899/9
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 187 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 4790
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72064
Parcelné číslo pozemku 899/25
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 268 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 4790
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Výherca ponuky

Stav neúspešný predaj
Protokol 1573716019_zapisnica_11_2019.docx