Drevený zrub, Mošovce


Správca ponuky

Správca: Slovenské národné múzeum, Bratislava
IČO: 00164721
Adresa správcu: Vajanského nábrežie 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 810 06
Kontaktná osoba: Ing. Monika Haršányiová
monika.harsanyiova@snm.sk
tel.: +421 43 41 310 11, +421 2 454 228

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Turčianske Teplice
Obec: Mošovce
Katastrálne územie: Mošovce
Adresa ponúkaného majetku štátu: Žarnovická dolina
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 0  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 2920  €
Dátum zverejnenia ponuky: 08.02.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 09.02.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 12.03.2018

Termín obhliadky: po dohode


Poznámka k ponuke:
Drevený zrub je prízemná jednopriestorová stavba o celkovej zastavanej ploche 26,65 m2 bez vonkajších a vnútorných inžinierskych sietí. Zrub je postavený na cudzom pozemku, je zapísaný na ústrednom zozname NKP pod číslom 3209/1 ako miesto pamätné a pod číslom 3209/2 ako tabuľa pamätná.
Ponuky záujemcov je potrebné doručiť v stanovenej lehote písomne v zalepenej obálke na adresu: Slovenské národné múzeum - Múzeá v Martine, Malá hora 2, P.O.BOX 155, 036 80 Martin, označenej heslom „Prevod správy Zrub -NEOTVÁRAŤ“.

Stavba
 
Identifikačné čislo 62977
Súpisné číslo stavby 721
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 1476/3
Číslo listu vlastnictva 1144
Prevádzaný majetkový podiel 1/1