FNsP BB


Správca ponuky

Správca: Správa štátnych hmotných rezerv SR
IČO: 30844363
Adresa správcu: Pražská 29
Mesto: Bratislava
PSČ: 81263
Kontaktná osoba: Ing. Kamil Jurkovič, PhD.
zuzana.paizkerova@reserves.gov.sk
tel.: 02 / 5727 8497

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Záujem možno prejaviť: len o všetky ponúkané veci
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 0  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 39906  €
Dátum zverejnenia ponuky: 03.10.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 04.10.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 15.10.2019

Termín obhliadky: Telefonicky dohodou u kontaktnej osoby Ing. Kamil Jurkovič, PhD. na tel. čísle 02/57278497, 0910 901 710 alebo e-mailom na kamil.jurkovic@reserves.gov.sk.


VEC
 
Identifikačné čislo 71990
Kategória majetku - hnuteľný majetok štátu, ktorý sa neodpisuje
Označenie majetku 700 ks - Iodopolyvidonum 7,5 g s 10% dostupné
Rok uvedenia do prevádzky 2019
Rok výroby 2019
Stručná identifikácia jódu v 100 g roztoku lag - Braunol 1000ml lag je antiseptikum na použitie na pokožku, sliznicu a rany.
Majetkový podiel 100%
Poznámka Lieky sú skladované vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, adresa: Námestie L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica. Vybraný záujemca si odvoz majetku musí zabezpečiť na vlastné náklady.
Žiadame záujemcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy uvedeného majetku doručil správcovi v lehote na doručenie ponúk.. Ponuku o prevod správy uvedeného majetku štátu je možné správcovi doručovať na adresu: Správa štátnych hmotných rezerv SR, Sekcia ŠHR, Pražská 29, 812 63 Bratislava. Za doručené sa považujú ponuky prijaté správcom najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie. Na ponuky prijaté neskôr správca nebude prihliadať.
Záujem o prebytočný hnuteľný majetok štátu môže prejaviť len záujemca, ktorý tento majetok štátu nevyhnutne potrebuje na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním. Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného prebytočného majetku štátu sú dostupné u kontaktnej osoby správcu. Správca si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť toto ponukové konanie.
VEC
 
Identifikačné čislo 71991
Kategória majetku - hnuteľný majetok štátu, ktorý sa neodpisuje
Označenie majetku 2000 ks - Atropini sulfas 0,5 mg/1 ml amp
Rok uvedenia do prevádzky 2018
Rok výroby 2018
Stručná identifikácia Atropin inj 10x1ml/0,5mg - Atropín pôsobí spazmolyticky na hladké svalstvo, znižuje sekréciu slinných, potných žliaz a žliaz dýchacích ciest. Používa sa ako premedikácia pred celkovou anestéziou (znižuje sekréciu v respiračnom trakte, upravuje frekvenciu tepu a arteriálny tlak počas anestézie, ak stimulácia n.vagus vyvolá náhly pokles frekvencie srdca).
Majetkový podiel 100%
VEC
 
Identifikačné čislo 71992
Kategória majetku - hnuteľný majetok štátu, ktorý sa neodpisuje
Označenie majetku 4000 ks - Sulfametoxazol 400 mg, trimetoprim
Rok uvedenia do prevádzky 2019
Rok výroby 2019
Stručná identifikácia 80 mg tbl - Biseptol 28x480mg tbl – Biseptol je antibiotikum určené k liečbe infekcií vyvolaných mikroorganizmami citlivými na kotrimoxazol: - infekcie horných a dolných dýchacích ciest, - zápal pľúc spôsobený mikroorganizmom Pneumocystis carinii, - infekcie krčno-ušno-nosové (okrem streptokokovej angíny), - infekcie obličiek a močových ciest, krátkodobá liečba aj dlhodobá prevencia recidívy (opätovného vzplanutia infekcie), - infekcie pohlavných orgánov u mužov aj žien vrátane zápalov prostaty, kvapavky, Ulcus molle a Granuloma venereum (liečba syfylisu nie je overená), - infekcie žalúdkovo-črevného traktu: týfus, paratýfus A a B, šigelóza, cestovná hnačka, týfus- trvalé bacilonosičstvo, atď.
Majetkový podiel 100%
VEC
 
Identifikačné čislo 72005
Kategória majetku - hnuteľný majetok štátu, ktorý sa neodpisuje
Označenie majetku 5250 ks - Amoxicilinum 500 mg + acidum
Rok uvedenia do prevádzky 2019
Rok výroby 2019
Stručná identifikácia clavulanicum 125 mg tbl - Medoclav tbl 21x625mg je antibiotikum určené k liečbe infekcie stredného ucha a prínosových dutín, dýchacích ciest, močových ciest, zubov, kostí, kĺbov, kože a mäkkých tkanív.
Majetkový podiel 100%
VEC
 
Identifikačné čislo 72012
Kategória majetku - hnuteľný majetok štátu, ktorý sa neodpisuje
Označenie majetku 1000 ks - Calcii chloridum dihydricum 0,671 g
Rok uvedenia do prevádzky 2018
Rok výroby 2018
Stručná identifikácia amp - Calcium chloratum 10% inj 5x10ml - Použitie: Nízka hladina vápnika v krvi (podporná liečba pri rachitíde, osteomalácii, osteoporóze, pri hojení fraktúr, tetanii, spazmofílii), pokles tlaku vyvolaný akútnym oslabením kontrakčnej sily myokardu (napr. v anestéziológii pôsobením intravenóznych barbiturátov), atď.
Majetkový podiel 100%
VEC
 
Identifikačné čislo 72013
Kategória majetku - hnuteľný majetok štátu, ktorý sa neodpisuje
Označenie majetku 1465 ks - Amoxicilinum 1000 mg + acidum
Rok uvedenia do prevádzky 2019
Rok výroby 2019
Stručná identifikácia clavulanicum 200 mg lag - Amoksiklav inj 5x1,2 g je indikovaný na liečbu nasledujúcich infekcií u dospelých a detí: závažné infekcie ucha, nosa a hrdla; infekcie dýchacích ciest; infekcie močových ciest; infekcie kože a mäkkých tkanív vrátane infekcií zubov; infekcií kostí a kĺbov; vnútrobrušné infekcie; infekcie pohlavných orgánov u žien. Amoksiklav sa používa u dospelých a detí na prevenciu (predchádzanie vzniku) infekcií spojených s rozsiahlymi chirurgickými zákrokmi.
Majetkový podiel 100%
VEC
 
Identifikačné čislo 72014
Kategória majetku - hnuteľný majetok štátu, ktorý sa neodpisuje
Označenie majetku 1000 ks - Poly(hydroxyethyl) škrob 30 g/500ml
Rok uvedenia do prevádzky 2019
Rok výroby 2019
Stručná identifikácia chlorid sodný 4,5 g/500 ml vak - Voluven 6% 500ml - Použitie: Terapia a profylaxia hypovolémie, akútna normovolemická hemodilúcia (ANH). Voluven 6% je infúzny intravenózny roztok, ktorý sa podáva infúznou súpravou do žily. Voluven 6% je náhrada objemu plazmy, ktorá sa používa na obnovenie krvného objemu v prípade, že ste krv stratili (alebo stratíte) napr. po úraze. Znižuje riziko vzniku šoku (život ohrozujúceho stavu s nedostatočným krvným obehom) alebo sa podáva ako liek už vzniknutého šoku.
Majetkový podiel 100%
VEC
 
Identifikačné čislo 72015
Kategória majetku - hnuteľný majetok štátu, ktorý sa neodpisuje
Označenie majetku 6000 ks - Dexamethasoni phosphas 8mg/2ml amp
Rok uvedenia do prevádzky 2018
Rok výroby 2018
Stručná identifikácia Dexamed inj 10x2ml/8mg - Injekcie sú indikované pre použitie vo všetkých formách celkovej alebo lokálnej glukokortikoidnej injekčnej liečby a v akútnych prípadoch, kde podanie liečby glukokortikoidmi môže byť život zachraňujúce.
Majetkový podiel 100%
VEC
 
Identifikačné čislo 72016
Kategória majetku - hnuteľný majetok štátu, ktorý sa neodpisuje
Označenie majetku 4000 ks - Diazepam 5 mg tbl
Rok uvedenia do prevádzky 2019
Rok výroby 2019
Stručná identifikácia Diazepam tbl 20x5 mg sa užíva pri úzkosti, napätí, strachu a nepokoji, vždy však len tam, kde príčina týchto stavov je prechodná a je vopred zrejmé, že nebude nutné podávanie dlhšie ako 4 – 5 týždňov. Ďalej sa užíva pri epileptických kŕčoch aj k zabráneniu ich vzniku, na zníženie svalového napätia, pri liečbe abstinenčného syndrómu u alkoholikov, na počiatku hospitalizácie a v rámci predoperačnej prípravy.
Majetkový podiel 100%
VEC
 
Identifikačné čislo 72017
Kategória majetku - hnuteľný majetok štátu, ktorý sa neodpisuje
Označenie majetku 500 ks - Bisulepin 1 mg/2 ml amp
Rok uvedenia do prevádzky 2019
Rok výroby 2019
Stručná identifikácia Dithiaden inj 10x2ml/1mg - Liek blokuje pôsobenie histamínu, jednej z látok, ktorá sa v organizme uvoľňuje pri alergickej reakcii. Použitie: Prejavy precitlivenosti včasného typu (sprostredkované IgE protilátkami); akútne alergické stavy, alergická nádcha (najmä sezónna), asthma bronchiale I. typu; alergické reakcie po uštipnutí hmyzom, po aplikácii alergénu pri hyposenzibilizácii, po podaní liekov či požití potravín, pri žihľavke, angioedéme (opuch hrtana, ktorý môže viesť k duseniu), pri Quinckeho edéme, atopickej dermatitíde.
Majetkový podiel 100%
VEC
 
Identifikačné čislo 72018
Kategória majetku - hnuteľný majetok štátu, ktorý sa neodpisuje
Označenie majetku 1500 ks - Furosemidum 20 mg/2 ml amp
Rok uvedenia do prevádzky 2019
Rok výroby 2019
Stručná identifikácia Furosemid inj 50x2ml/20mg - Liek obsahuje furosemid, liečivo s močopudným účinkom, ktoré pôsobí aj u chorých s výrazným znížením renálnych (obličkových) funkcií. Použitie: Edémy pri srdcovej nedostatočnosti, nefrotickom (obličkovom) syndróme, cirhóze pečene, edém pľúc a mozgu, arteriálna hypertenzia (zvyčajne v kombinácii s antihypertenzívami), na vyvolanie osmotickej diurézy (zvýšeného vylučovania moču) pri chronickom zlyhaní obličiek, pri hyperkaliémických stavoch (zvýšená hladina draslíka).
Majetkový podiel 100%
VEC
 
Identifikačné čislo 72019
Kategória majetku - hnuteľný majetok štátu, ktorý sa neodpisuje
Označenie majetku 5000 ks - Gentamycinum 80 mg/2 ml amp
Rok uvedenia do prevádzky 2018
Rok výroby 2018
Stručná identifikácia Gentamicin inj 10x2ml/80mg je indikovaný na liečbu ťažkých systémových infekcií, zapríčinených aeróbnymi gram-negatívnymi mikroorganizmami citlivými na gentamicín. Je určený na liečbu nasledujúcich ochorení: Komplikované a opakujúce sa infekcie obličiek, močových ciest a močového mechúra; Infekcie pľúc a dýchacích ciest, ku ktorým dochádza počas liečby hospitalizovaných pacientov; Brušné infekcie, vrátane zápalu pobrušnice; Infekcie kože a mäkkých tkanív, vrátane ťažkých popálenín; Sepsa (infekcia v celom tele), prítomnosť baktérií v krvi, Zápal osrdcovníka (na liečbu infekcie); Liečba infekcií po operáciách.
Majetkový podiel 100%
VEC
 
Identifikačné čislo 72020
Kategória majetku - hnuteľný majetok štátu, ktorý sa neodpisuje
Označenie majetku 1450 ks - Heparinum natricum 5000 IU/1 ml lag
Rok uvedenia do prevádzky 2019
Rok výroby 2019
Stručná identifikácia Heparin inj 1x10ml/5000IU - Heparín je prirodzená látka znižujúca krvnú zrážavosť, patrí do skupiny liekov nazývaných antikoagulanciá. Liek sa používa: -na prevenciu a liečbu všetkých foriem trombóz a tromboembólií, akejkoľvek lokalizácie v žilovom a tepnovom systéme, predovšetkým hlbokej trombózy žíl a embolizácie pľúc, -začatie antikoagulačnej liečby pred aplikáciou perorálnych antikoagulancií, -pri niektorých formách diseminovanej intravaskulárnej koagulopatie, kde riziko krvácania je relatívne menšie v porovnaní s priaznivým vplyvom na tvorbu mikrotrombov, -niektoré formy infarktu myokardu (napríklad prevencia systémovej embolizácie pri veľkých predných transmurálnych infarktoch s poruchou rytmu), -prevencia nestabilnej anginy pectoris, -prevencia iktu (opakované trombózy) a tranzientného ischemického ataku, -prevencia zrážania krvi počas dialýzy a iných zákrokov s extrakorporálnym obehom, -bypass koronárnych artérií, -perkutánna transluminálna koronárna angioplastika, atď.
Majetkový podiel 100%
VEC
 
Identifikačné čislo 72021
Kategória majetku - hnuteľný majetok štátu, ktorý sa neodpisuje
Označenie majetku 1000 ks - Hydrocortison 100 mg lag
Rok uvedenia do prevádzky 2018
Rok výroby 2018
Stručná identifikácia Hydrocortison inj 1x100mg - Liek patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú kortikosteroidy alebo steroidy. Injekčný roztok sa podáva pri nasledovných ochoreniach: -Endokrinné ochorenie - primárna alebo sekundárna nedostatočnosť kôry nadobličiek; -Kolagenózy - pri fulminantnej forme systémového lupus erythematosus; -Dermatologické ochorenie - ťažká erythema multiforme (Stevensov-Johnsonov syndróm); -Alergické stavy - asthma bronchiale, anafylaktické reakcie; -Gastrointestinálne ochorenie - ulcerózna kolidíta, Crohnova choroba; -Tyreotoxická kríza.
Majetkový podiel 100%
VEC
 
Identifikačné čislo 72022
Kategória majetku - hnuteľný majetok štátu, ktorý sa neodpisuje
Označenie majetku 2000 ks - Fytomenadión (vitamín K1) 10 mg/1ml
Rok uvedenia do prevádzky 2018
Rok výroby 2018
Stručná identifikácia amp - Kanavit inj 5x1ml/10mg - Liek sa používa na predchádzanie vzniku a liečbu porúch krvnej zrážavosti vyvolanej nedostatkom vitamínu K, liečbu novorodeneckých krvácavých stavov, ďalej pri dlhodobom užívaní antibiotík a chemoterapeutík, pri ochoreniach žlčových ciest a pečene.
Majetkový podiel 100%
VEC
 
Identifikačné čislo 72023
Kategória majetku - hnuteľný majetok štátu, ktorý sa neodpisuje
Označenie majetku 15000 ks - Trimecaini hydrochloridum 10mg/1ml
Rok uvedenia do prevádzky 2018
Rok výroby 2018
Stručná identifikácia amp - Mesocain 1% inj 10x10ml - Použitie: Topická, infiltračná, regionálna, povrchová slizničná a inhalačná, spinálna a Bierova vnútrožilová anestézia; profylaxia sympatikovej reakcie pri tracheálnej intubácii; profylaxia a terapia komorových arytmií pri akútnom infarkte myokardu a v kardiochirurgii.
Majetkový podiel 100%
VEC
 
Identifikačné čislo 72024
Kategória majetku - hnuteľný majetok štátu, ktorý sa neodpisuje
Označenie majetku 5000 ks - Magnesii sulfas 1000 mg/10 ml amp
Rok uvedenia do prevádzky 2018
Rok výroby 2018
Stručná identifikácia Magnesium sulfuricum 10% inj 5x10ml - Liek sa používa: ako adjuvantná liečba pri kŕčoch a sklonoch ku nim: spazmofilná neuropatia, preeklampsia, eklampsia, tetania. Hypomagneziémia: deti s primárnou kongenitálnou hypomagneziémiou, dospelí s malabsorpčným syndrómom pri pretrvávajúcich hnačkách, pri chronickom alkoholizme, pri dlhodobej parenterálnej výžive.
Majetkový podiel 100%
VEC
 
Identifikačné čislo 72025
Kategória majetku - hnuteľný majetok štátu, ktorý sa neodpisuje
Označenie majetku 1500 ks - Noradrenalinum 1 mg/1 ml amp
Rok uvedenia do prevádzky 2019
Rok výroby 2019
Stručná identifikácia Noradrenalin inj 5x1ml/1mg - Používa sa na predchádzanie alebo na liečbu akútnej hypotenzie (nízkeho krvného tlaku), prípadne na liečbu šokových stavov (nereagujúcich na doplnenie objemu tekutinami pri infarkte myokardu, traume, sepse, zlyhaní obličiek, operáciách srdca, chronickej srdcovej dekompenzácii, intoxikácii liekmi, anafylaktickej reakcii).
Majetkový podiel 100%
VEC
 
Identifikačné čislo 72026
Kategória majetku - hnuteľný majetok štátu, ktorý sa neodpisuje
Označenie majetku 1500 ks - Aminophyllinum 240 mg/10 ml amp
Rok uvedenia do prevádzky 2018
Rok výroby 2018
Stručná identifikácia Syntophyllin inj 5x10ml - Liek obsahuje aminofylín, derivát metylxantínu. Má bronchodilatačné účinky (rozširuje priedušky) a stimuluje dychové centrum. Používa sa na liečbu: Bronchiálna astma, chronická obštrukčná bronchitída, emfyzém pľúc, respiračná insuficiencia s hypoventiláciou, idiopatická apnoe novorodencov.
Majetkový podiel 100%