INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA sol inf (vak)


Správca ponuky

Správca: Správa štátnych hmotných rezerv SR
IČO: 30844363
Adresa správcu: Pražská 29
Mesto: Bratislava
PSČ: 81263
Kontaktná osoba: Ing. Kamil.j Jurkovič, PhD.
kamil.jurkovic@reserves.gov.sk
tel.: 02 / 5727 8497

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Záujem možno prejaviť: len o všetky ponúkané veci
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 3303  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 33028  €
Dátum zverejnenia ponuky: 14.01.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 15.01.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 24.01.2020

Termín obhliadky: Telefonicky dohodou u kontaktnej osoby na mobil. čísle 0910 901 710 (Ing. Kamil Jurkovič, PhD.), tel. č. 02/57278 497, alebo mailom na kamil.jurkovic@reserves.gov.sk


VEC
 
Identifikačné čislo 72778
Kategória majetku - hnuteľný majetok štátu, ktorý sa neodpisuje
Označenie majetku INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA sol inf (vak)
Rok uvedenia do prevádzky 2018/2019
Rok výroby 2018/2019
Stručná identifikácia 18 932 litrov, t. j. 37 864 ks 500 ml vakov - Liek je sterilný roztok glukózy na pokrytie energetických potrieb organizmu v rámci infúznej terapie. Je určený pre priamu intravenóznu aplikáciu, ako riediaci roztok pre niektoré lieky, najčastejšie základ kombinovaných infúznych roztokov a elektrolytových koncentrátov pre infúznu terapiu
Majetkový podiel 100%
Poznámka Hnuteľný majetok v správe Správy štátnych hmotných SR, ktorý je predmetom tejto ponuky, neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním.
Ponuka na odplatný prevod správy hnuteľného majetku štátu INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA sol inf (vak) zahŕňa 1 432 litrov v jednotkovej cene 1,80 EUR za liter z čoho správca požaduje odplatu 258,00 EUR a 17 500 litrov v jednotkovej cene 1,74 EUR za liter z čoho správca požaduje odplatu 3 045,00 EUR pre štátne príspevkové organizácie.
Žiadame správcu (správcov), ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy uvedeného majetku doručil správcovi v lehote na doručenie ponúk v zalepenej obálke označenej ako "Prevod správy, INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA sol inf (vak)". Ponuku o prevod správy uvedeného majetku štátu je možné správcovi doručovať aj na adresu: Správa štátnych hmotných rezerv SR, Sekcia ŠHR, Pražská 29, 812 63 Bratislava. Za doručené sa považujú ponuky prijaté správcom najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie. Na ponuky prijaté neskôr správca nebude prihliadať.
Záujem o prebytočný hnuteľný majetok štátu môže prejaviť len správca, ktorý tento majetok štátu nevyhnutne potrebuje na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním. Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného prebytočného majetku štátu sú dostupné u kontaktnej osoby správcu. Správca si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť toto ponukové konanie.
Liek - INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA sol inf (vak)- je skladovaný v IMUNA PHARM, a.s. Šarišské Michaľany. Vybraný záujemca (záujemcovia) si odvoz majetku musí zabezpečiť na vlastné náklady.