k. ú. Kremnické Bane, Kremnické Bane


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Banská Bystrica
IČO:
Adresa správcu: Nám. Ľ. Štúra č.1
Mesto: Banská Bystrica
PSČ: 974 05
Kontaktná osoba: Iveta Orbanová
iveta.orbanova@minv.sk
tel.: 048/4306 303

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Žiar nad Hronom
Obec: Kremnické Bane
Katastrálne územie: Kremnické Bane
Adresa ponúkaného majetku štátu: Kremnické Bane
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 5200  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 5200  €
Dátum zverejnenia ponuky: 03.10.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 04.10.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 04.11.2019Poznámka k ponuke:
Žiadame správcu, v prípade záujmu o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného majetku štátu zaslal v lehote na doručovanie ponúk. Informácie, prípadne nahliadnutie do ZP je možné u Mgr. Orbanovej na OÚ Banská Bystrica, tel. kontakt: 048/4306303.

Stavba
 
Identifikačné čislo 72006
Súpisné číslo stavby 103
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 547
Číslo listu vlastnictva 320
Prevádzaný majetkový podiel 1/2
Príslušenstvo vodovodná prípojka, provizórna vodovodná šachta, kanalizačná prípojka, vonkajšie schody, elektrická NN prípojka zemná
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72007
Parcelné číslo pozemku 547
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 44 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 320
Prevádzaný majetkový podiel 1/2
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72008
Parcelné číslo pozemku 400
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 188 m2
Register E
Číslo listu vlastnictva 320
Prevádzaný majetkový podiel 1/2

Výherca ponuky

Meno Viera Dobiasová
Sídlo Bystrická 442/15
Cena 5200 €
Stav úspešný predaj
Protokol 1574243525_zapisnica_z_vyhodnotenia_pk__kremnicke_bane.doc