k. ú. Opatová, Lučenec, Lučenec


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Banská Bystrica
IČO:
Adresa správcu: Nám. Ľ. Štúra č.1
Mesto: Banská Bystrica
PSČ: 974 05
Kontaktná osoba: Iveta Orbanová
iveta.orbanova@minv.sk
tel.: 048/4306 303

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Lučenec
Obec: Lučenec
Katastrálne územie: Opatová
Adresa ponúkaného majetku štátu: Gemerská cesta 13/27
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 14400  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 14400  €
Dátum zverejnenia ponuky: 03.10.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 04.10.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 04.11.2019Poznámka k ponuke:
Žiadame správcu, v prípade záujmu o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného majetku štátu zaslal v lehote na doručovanie ponúk. Informácie, prípadne nahliadnutie do ZP je možné u Mgr. Orbanovej na OÚ Banská Bystrica, tel. kontakt: 048/4306303.

Stavba
 
Identifikačné čislo 72009
Súpisné číslo stavby 13
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 513
Číslo listu vlastnictva 733
Prevádzaný majetkový podiel 1/2
Príslušenstvo oplotenie pozemku, prípojka plynu, elektrická vzdušná prípojka, vodomerná šachta, vodovodná prípojka, kanalizačná splašková prípojka
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72010
Parcelné číslo pozemku 512
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 220 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 733
Prevádzaný majetkový podiel 1/2
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72011
Parcelné číslo pozemku 513
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 236 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 733
Prevádzaný majetkový podiel 1/2

Výherca ponuky

Meno Stanislav Golian, Jana Golianová
Sídlo Ulica osloboditeľov 2828/3, 984 01 Lučenec
Cena 14400 €
Stav úspešný predaj
Protokol 1574244241_zapisnica_z_vyhodnotenia_pk__lc_opatova.doc