Kotolňa, k.ú. Opátka, Opátka


nové

Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Mgr. Ivona Kocureková
ivona.kocurekova@minv.sk
tel.: 0961054072

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Košice - okolie
Obec: Opátka
Katastrálne územie: Opátka
Adresa ponúkaného majetku štátu: Opátka
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 0  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 18700  €
Dátum zverejnenia ponuky: 13.03.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 14.03.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 14.04.2020Poznámka k ponuke:
Predmetom ponukového konania nie je pozemok registra "C" KN parc. č. 411/7 vo výmere 73 m2 zastavané plochy a nádvoria, ktorý je zastavaný stavbou "kotolňa" a je v správe Centra účelových zariadení, so sídlom Rekreačná 13, 921 01 Piešťany.

Spôsob doručenia cenovej ponuky:
Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, heslom „Kotolňa, k. ú. Opátka“ a dostatočne veľkým označením na prednej strane „NEOTVÁRAŤ“ poštou na korešpondenčnú adresu správcu (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava). Pri osobnom odovzdaní je možné cenovú ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne správcu. Cenovú ponuku doručte v termíne najneskôr do 14.04.2020. Cenovú ponuku je potrebné v uvedenom termíne doručiť a nie odoslať.

Stavba
 
Identifikačné čislo 73507
Súpisné číslo stavby bez súpisného čísla
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 411/7
Číslo listu vlastnictva 121
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

Identifikačné údaje záujemcu