Kúria Blatnica, Blatnica


Správca ponuky

Správca: Slovenské národné múzeum, Bratislava
IČO: 00164721
Adresa správcu: Vajanského nábrežie 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 810 06
Kontaktná osoba: Ing. Monika Haršányiová
monika.harsanyiova@snm.sk
tel.: +421 43 41 310 11, +421 2 454 228

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Martin
Obec: Blatnica
Katastrálne územie: Blatnica
Adresa ponúkaného majetku štátu: Blatnica č. 131
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 73300  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 73300  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 73300  €
Dátum zverejnenia ponuky: 08.02.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 09.02.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 12.03.2018

Termín obhliadky: po dohode


Poznámka k ponuke:
Slovenské národné múzeum je správcom nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v k.ú Blatnica, obec Blatnica, okres Martin , vedeného na LV č. 1016, spoluvlastnícky podiel 1/1, a to budovy kúrie (NKP č. 537), súpisné číslo 131, postavenej na pozemku parc. č. 770 o výmere 201 m2 a samotného pozemku.
Ponuky záujemcov je potrebné doručiť v stanovenej lehote písomne v zalepenej obálke na adresu: Slovenské národné múzeum - Múzeá v Martine, Malá hora 2, P.O.BOX 155, 036 80 Martin, označenej heslom „Prevod správy Kúria Blatnica -NEOTVÁRAŤ“.

Stavba
 
Identifikačné čislo 66213
Súpisné číslo stavby 131
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 770
Číslo listu vlastnictva 1016
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo Objekt Prónayovskej kúrie (od r. 1988 objekt Múzea Karola Plicku) je národná kultúrna pamiatka vedená v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 537. Vznik kúrie je datovaný do polovice 18. storočia, v roku 1785 bol k stavbe pristavaný kruhový portikus a hospodárska budova. V rokoch 2009 a 2010 bolo v priestoroch spojovacieho traktu vybudované hygienické zázemie a časť objektu prešla čiastočnou rekonštrukciou (odstránenie porúch vlhnutia muriva, sanácia vonkajčích omietok, oprava strechy, vybudovanie bezbariérového prístupu).
Objekt kúrie je jednopodlažná stavba, čiastočne podpivničená, o celkovej zastavanej ploche 201 m2. Objekt pozostáva zo štyroch výstavných miestností, vstupnej miestnosti a spojovacieho traktu s hygienickým zázemím. Objekt je napojený na inžinierske siete - verejný vodovod, kanalizáciu a elektriku. Ku stavbe je pripojená ďalšia stavba - sklad, ktorý je v správe Ústredia ľudovej umeleckej výroby, Bratislava (ÚĽUV). Taktiež prístup k objektu kúrie je zabezpečený cez pozemky v správe ÚĽUV. V súčasnej dobe je objekt z dôvodu zlého technického stavu verejnosti neprístupný (napadnutie drevených častí interiéru drevokaznou hubou - drevomorkou).
Pozemok
 
Identifikačné čislo 66214
Parcelné číslo pozemku 770
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 201 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1016
Prevádzaný majetkový podiel 1/1