Matrac k posteli 2 ks


Správca ponuky

Správca: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
IČO: 00606707
Adresa správcu: Rastislavova 43
Mesto: Košice
PSČ: 04190
Kontaktná osoba: Erika Kalináčová
erika.kalinacova@unlp.sk
tel.: 0904 423673

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Záujem možno prejaviť: len o všetky ponúkané veci
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 15  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 15  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 15  €
Dátum zverejnenia ponuky: 10.09.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 11.09.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 09.12.2019

Termín obhliadky: podľa dohody


VEC
 
Identifikačné čislo 71714
Kategória majetku - hnuteľný majetok štátu, ktorý sa neodpisuje
Označenie majetku DDHM - matrac
Rok uvedenia do prevádzky 2007
Rok výroby 2007
Stručná identifikácia použiteľný
Majetkový podiel 1/1