Murovaná garáž s pozemkom v podiele 1/2, Trenčín


Správca ponuky

Správca: Centrum pre deti a rodiny Zlatovce
IČO: 00350061
Adresa správcu: Na dolinách 27
Mesto: Trenčín
PSČ: 911 05
Kontaktná osoba: Ing. Beáta Mokrá
detskemestecko@stonline.sk
tel.: 032/6572301, 0905404282

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Trenčín
Obec: Trenčín
Katastrálne územie: Hanzlíková
Adresa ponúkaného majetku štátu: Na Dolinách
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 6800  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 6800  €
Dátum zverejnenia ponuky: 14.01.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 15.01.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 14.02.2020

Termín obhliadky: po dohode


Poznámka k ponuke:
Nehnuteľný majetok štátu v správe Centra pre deti a rodiny Zlatovce, ktorý je predmetom tejto ponuky neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním.

Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu doručil najneskôr v lehote na doručenie ponúk v zalepenej obálke označenej heslom „PK - garáž - NEOTVÁRAŤ" na adresu: Centrum pre deti a rodiny Zlatovce, Na Dolinách 866/27, 911 05 Trenčín. Za doručené sa považujú ponuky prijaté správcom najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk. Na ponuky prijaté neskôr správca nebude prihliadať.
Správca, ktorý prejaví záujem o ponúkaný prebytočný majetok štátu je povinný splniť podmienky uvedené v § 8 ods. 5 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
Centrum pre deti a rodiny Zlatovce si vyhradzuje právo ponukové konanie zrušiť bez udania dôvodu.

Stavba
 
Identifikačné čislo 72781
Súpisné číslo stavby 1703
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 1074/1
Číslo listu vlastnictva 1879
Prevádzaný majetkový podiel 1/2
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72782
Parcelné číslo pozemku 1074/1
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 34 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1879
Prevádzaný majetkový podiel 1/2

Výherca ponuky

Stav neúspešný predaj
Protokol 1582021535_zapisnica_z_pk__garaz.pdf