Nehnuteľnosť k.ú. Kokava nad Rimavicou, LV č. 3064, byt č. 12, "Neotvárať 2021/001208 - SY", Kokava nad Rimavicou


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Banská Bystrica
IČO:
Adresa správcu: Nám. Ľ. Štúra č.1
Mesto: Banská Bystrica
PSČ: 974 05
Kontaktná osoba: JUDr. Janka Syčová
Janka.Sycova@minv.sk
tel.: 048/4306 311

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Poltár
Obec: Kokava nad Rimavicou
Katastrálne územie: Kokava nad Rimavicou
Adresa ponúkaného majetku štátu: Daxnerova 23, Kokava nad Rimavicou
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 16000  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 16000  €
Dátum zverejnenia ponuky: 11.10.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 12.10.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 10.11.2021

Termín obhliadky: dohodou


Poznámka k ponuke:
Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručenie ponúk v obálke označenej značkou uvedenou v názve ponuky na adresu okresného úradu.

Bližšie informácie k vyššie uvedeným nehnuteľnostiam/ nehnuteľnosti a nahliadnutie do znaleckého posudku je možné u JUDr. Syčovej v budove Okresného úradu Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 5973/1, 974 05 B. Bystrica, tel. č. 048/4306 311.

Byt
 
Identifikačné čislo 76653
Číslo bytu 12
Podlahová plocha bytu 70 m2
Poschodie 3
Číslo vchodu 23
Súpisné číslo domu, v ktorom sa byt nachádza 753
Číslo listu vlastnictva 3064
Prevádzaný majetkový podiel na byte 1/1
Prevádzaný majetkový podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 697/9173
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je dom s bytom postavený 9906
Prevádzaný majetkový podiel na pozemku, na ktorom je dom s bytom postavený 697/9173
Pozemok
 
Identifikačné čislo 76654
Parcelné číslo pozemku 9906
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 389 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 3064
Prevádzaný majetkový podiel 697/9173

Výherca ponuky

Stav neúspešný predaj
Protokol 1636714878_zapisnica_pk_kokava_byt_c._12.docx