Nehnuteľnosť k.ú. Poltár, LV č. 2074, byt č. 53, značka "Neotvárať 2021/002335 - SY", Poltár


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Banská Bystrica
IČO:
Adresa správcu: Nám. Ľ. Štúra č.1
Mesto: Banská Bystrica
PSČ: 974 05
Kontaktná osoba: JUDr. Janka Syčová
Janka.Sycova@minv.sk
tel.: 048/4306 311

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Poltár
Obec: Poltár
Katastrálne územie: Poltár
Adresa ponúkaného majetku štátu: Sklárska 59, Poltár
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 14000  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 14000  €
Dátum zverejnenia ponuky: 11.10.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 12.10.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 10.11.2021

Termín obhliadky: dohodou


Poznámka k ponuke:
Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručenie ponúk v obálke označenej značkou uvedenou v názve ponuky na adresu okresného úradu.

Bližšie informácie k vyššie uvedeným nehnuteľnostiam/ nehnuteľnosti a nahliadnutie do znaleckého posudku je možné u JUDr. Syčovej v budove Okresného úradu Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 5973/1, 974 05 B. Bystrica, tel. č. 048/4306 311.

Byt
 
Identifikačné čislo 76655
Číslo bytu 53
Podlahová plocha bytu 33 m2
Poschodie 1
Číslo vchodu 59
Súpisné číslo domu, v ktorom sa byt nachádza 594
Číslo listu vlastnictva 2074
Prevádzaný majetkový podiel na byte 1/1
Prevádzaný majetkový podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 33/3696
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je dom s bytom postavený 2091
Prevádzaný majetkový podiel na pozemku, na ktorom je dom s bytom postavený Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 594 nie je evidovaný na liste vlastníctva.

Výherca ponuky

Stav neúspešný predaj
Protokol 1636714360_zapisnica_pk_poltar_byt_c._53.docx