Nehnuteľnosť na ul. Rázusova s. č. 106, k. ú. Vranov nad Topľou - ponukové konanie, Vranov nad Topľou


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Ing. Ingrid Sorgerová
ingrid.sorgerova@minv.sk
tel.: 0961054012

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Vranov nad Topľou
Obec: Vranov nad Topľou
Katastrálne územie: Vranov nad Topľou
Adresa ponúkaného majetku štátu: Rázusova s. č. 106, 093 01
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 26600  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 26600  €
Dátum zverejnenia ponuky: 17.01.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 18.01.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 17.02.2020

Termín obhliadky: Dohodou na základe tel. dohovoru


Poznámka k ponuke:
Ministerstvo vnútra SR je správcom nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa na ul. Rázusova s. č. 106 vo Vranove nad Topľou, ktorý v súčasnosti neslúži, a ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním.
Nehnuteľnosť sa nachádza v zastavanom území okresného mesta vo vedľajšej ulici blízko centra.
Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný nehnuteľný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručenie ponúk v obálke označenej „Ponukové konanie - k. ú. Vranov nad Topľou, ul. Rázusova - NEOTVÁRAŤ" na adresu : Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov, oddelenie nehnuteľností, Štúrova 7, 080 01 Prešov. Pri osobnom odovzdaní je možné cenovú ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne správcu do 14:00 hod. . Cenovú ponuku doručte najneskôr do 17.02.2020. Cenovú ponuku je potrebné v uvedenom termíne doručiť, nie odoslať

Stavba
 
Identifikačné čislo 72803
Súpisné číslo stavby 106
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 1823
Číslo listu vlastnictva 9
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo oplotenie, vodovodná prípojka, vodomerná šachta, kanalizačná prípojka, plynová prípojka, NN prípojka, oporný múr, spevnená plocha
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72804
Parcelné číslo pozemku 1823
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 347 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 9
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72805
Parcelné číslo pozemku 1824/2
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 166 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 9
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Výherca ponuky

Stav úspešný predaj
Protokol 1582117174_zapisnica_z_vyhodnotenia_pk.pdf