nehnuteľnosti k. ú. Lučenec (pozemky), Lučenec


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Banská Bystrica
IČO:
Adresa správcu: Nám. Ľ. Štúra č.1
Mesto: Banská Bystrica
PSČ: 974 05
Kontaktná osoba: Iveta Orbanová
iveta.orbanova@minv.sk
tel.: 048/4306 303

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Lučenec
Obec: Lučenec
Katastrálne územie: Lučenec
Adresa ponúkaného majetku štátu: Lučenec, ul. Novomeská
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 3010  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 3010  €
Dátum zverejnenia ponuky: 09.10.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 10.10.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 08.11.2019Poznámka k ponuke:
Žiadame správcu, v prípade záujmu o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného majetku štátu zaslal v lehote na doručovanie ponúk. Informácie, prípadne nahliadnutie do ZP je možné u Mgr. Orbanovej na OÚ Banská Bystrica, tel. kontakt: 048/4306303.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 72053
Parcelné číslo pozemku 604/2
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 4 m2
Register E
Číslo listu vlastnictva 9777
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72054
Parcelné číslo pozemku 604/3
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 137 m2
Register E
Číslo listu vlastnictva 9777
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Výherca ponuky

Meno Ľubica Gotthardtová
Sídlo Svätoplukova 2409/30, 984 01 Lučenec
Cena 3010 €
Stav úspešný predaj
Protokol 1574245008_zapisnica_z_vyhodnotenia_pk__lucenec__gott..doc