Nehnuteľnosti k.ú. Vaľkovo, LV č. 28 a 146, spoločný dvor, České Brezovo


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Banská Bystrica
IČO:
Adresa správcu: Nám. Ľ. Štúra č.1
Mesto: Banská Bystrica
PSČ: 974 05
Kontaktná osoba: JUDr. Janka Syčová
Janka.Sycova@minv.sk
tel.: 048/4306 311

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Poltár
Obec: České Brezovo
Katastrálne územie: Vaľkovo
Adresa ponúkaného majetku štátu: Vaľkovo
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 8600  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 8600  €
Dátum zverejnenia ponuky: 22.09.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 23.09.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 24.10.2022

Termín obhliadky: dohodou


Poznámka k ponuke:
Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručenie ponúk v obálke označenej značkou uvedenou v názve ponuky na adresu okresného úradu.

Bližšie informácie k vyššie uvedeným nehnuteľnostiam/ nehnuteľnosti a nahliadnutie do znaleckého posudku je možné u JUDr. Syčovej v budove Okresného úradu Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 5973/1, 974 05 B. Bystrica, tel. č. 048/4306 311.

Stavba
 
Identifikačné čislo 79162
Súpisné číslo stavby 52
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 6/13
Číslo listu vlastnictva 146
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 79163
Súpisné číslo stavby 53
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 6/1
Číslo listu vlastnictva 146
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo vonkajšie schody pri RD súp.č. 53 na pozemku 6/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 79164
Parcelné číslo pozemku 6
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 24 m2
Register E
Číslo listu vlastnictva 28
Prevádzaný majetkový podiel 1/2
Pozemok
 
Identifikačné čislo 79165
Parcelné číslo pozemku 6/1
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 71 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 28
Prevádzaný majetkový podiel 1/2
Príslušenstvo zastavaný stavbou RD súp.č. 53
Pozemok
 
Identifikačné čislo 79166
Parcelné číslo pozemku 6/2
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 61 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 28
Prevádzaný majetkový podiel 1/2
Príslušenstvo zastavaný stavbou RD súp.č. 54 vo vlastníctve tretej osoby (LV č. 145)
Pozemok
 
Identifikačné čislo 79167
Parcelné číslo pozemku 6/3
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 16 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 28
Prevádzaný majetkový podiel 1/2
Príslušenstvo zastavaný stavbou bez súp.č. vo vlastníctve tretej osoby (LV č. 145)
Pozemok
 
Identifikačné čislo 79168
Parcelné číslo pozemku 6/4
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 16 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 28
Prevádzaný majetkový podiel 1/2
Príslušenstvo spoločný dvor
Pozemok
 
Identifikačné čislo 79169
Parcelné číslo pozemku 6/5
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 19 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 28
Prevádzaný majetkový podiel 1/2
Príslušenstvo spoločný dvor
Pozemok
 
Identifikačné čislo 79170
Parcelné číslo pozemku 6/6
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 40 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 28
Prevádzaný majetkový podiel 1/2
Príslušenstvo spoločný dvor
Pozemok
 
Identifikačné čislo 79171
Parcelné číslo pozemku 6/7
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 24 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 28
Prevádzaný majetkový podiel 1/2
Príslušenstvo spoločný dvor
Pozemok
 
Identifikačné čislo 79172
Parcelné číslo pozemku 6/8
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 85 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 28
Prevádzaný majetkový podiel 1/2
Príslušenstvo spoločný dvor
Pozemok
 
Identifikačné čislo 79173
Parcelné číslo pozemku 6/9
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 77 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 28
Prevádzaný majetkový podiel 1/2
Príslušenstvo spoločný dvor
Pozemok
 
Identifikačné čislo 79174
Parcelné číslo pozemku 6/10
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 18 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 28
Prevádzaný majetkový podiel 1/2
Príslušenstvo spoločný dvor
Pozemok
 
Identifikačné čislo 79175
Parcelné číslo pozemku 6/11
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 20 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 28
Prevádzaný majetkový podiel 1/2
Príslušenstvo spoločný dvor
Pozemok
 
Identifikačné čislo 79176
Parcelné číslo pozemku 6/12
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 41 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 28
Prevádzaný majetkový podiel 1/2
Príslušenstvo spoločný dvor
Pozemok
 
Identifikačné čislo 79177
Parcelné číslo pozemku 6/13
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 65 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 28
Prevádzaný majetkový podiel 1/2
Príslušenstvo pozemok zastavaný stavbou RD súp.č. 52
Pozemok
 
Identifikačné čislo 79178
Parcelné číslo pozemku 6/14
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 244 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 28
Prevádzaný majetkový podiel 1/2
Príslušenstvo spoločný dvor
Pozemok
 
Identifikačné čislo 79179
Parcelné číslo pozemku 6/15
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 15 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 28
Prevádzaný majetkový podiel 1/2
Príslušenstvo spoločný dvor

Výherca ponuky

Stav neúspešný predaj
Protokol 1667482600_zapisnica_pk_valkovo.docx