Nehnuteľnosti v k. ú. Vranov nad Topľou - ponukové konanie, Vranov nad Topľou


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Ing. Ingrid Sorgerová
ingrid.sorgerova@minv.sk
tel.: 0961054012

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Vranov nad Topľou
Obec: Vranov nad Topľou
Katastrálne územie: Vranov nad Topľou
Adresa ponúkaného majetku štátu: Budovateľská č. 36, 093 01
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 154000  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 154000  €
Dátum zverejnenia ponuky: 11.09.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 12.09.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 11.10.2019

Termín obhliadky: Dohodou na základe tel. dohovoru


Poznámka k ponuke:
Ministerstvo vnútra SR je správcom nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa na ul. Budovateľská č. 36 vo Vranove nad Topľou, ktorý v súčasnosti neslúži, a ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním. Nehnuteľnosti sa nachádzajú v blízkosti centra mesta.
Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný nehnuteľný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručenie ponúk v obálke označenej „Ponukové konanie - k. ú. Vranov nad Topľou - NEOTVÁRAŤ" na adresu : Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov, oddelenie nehnuteľností, Štúrova 7, 080 01 Prešov. Pri osobnom odovzdaní je možné cenovú ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne správcu do 14:00 hod. . Cenovú ponuku doručte najneskôr do 11.10.2019. Cenovú ponuku je potrebné v uvedenom termíne doručiť, nie odoslať

Stavba
 
Identifikačné čislo 71730
Súpisné číslo stavby 1307
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 368
Číslo listu vlastnictva 9
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo plot, vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, prípojka plynu, spevnené plochy, vonkajšie schody, prípojka elektriny
Pozemok
 
Identifikačné čislo 71731
Parcelné číslo pozemku 368
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 621 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 9
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo Na parcele je situovaná samostatne stojaca garáž bez súp. čísla, nezapísaná na liste vlastníctva.
Pozemok
 
Identifikačné čislo 71732
Parcelné číslo pozemku 369/1
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 1027 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 9
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Výherca ponuky

Stav úspešný predaj
Protokol 1571137029_zapisnica_z_vyhodnotenia_pk.pdf