Nehnuteľný majetok v k. ú. Lorinčík, Košice - mestská časť Lorinčík


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Košice
IČO:
Adresa správcu: Komenského 52
Mesto: Košice
PSČ: 04126
Kontaktná osoba: JUDr. Pavol Telepovský
pavol.telepovsky@minv.sk
tel.: 0557245306

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Košice II
Obec: Košice - mestská časť Lorinčík
Katastrálne územie: Lorinčík
Adresa ponúkaného majetku štátu: Lorinčík 93, Košice
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 0  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 41700  €
Dátum zverejnenia ponuky: 10.01.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 11.01.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 10.02.2020

Termín obhliadky: dohodou


Poznámka k ponuke:
Rodinný dom nie je obývaný, je dlhodobo nevyužívaný, bez údržby a opráv a je narušená statická stabilita objektu.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 72735
Parcelné číslo pozemku 163/1
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 442 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 301
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 72736
Súpisné číslo stavby 93
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 163/1
Číslo listu vlastnictva 301
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Výherca ponuky

Stav neúspešný predaj
Protokol 1581507177_zapisnica_lorincik.docx