Nižná Pisaná, LV č. 110, p.č. 189, Nižná Pisaná


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Prešov
IČO:
Adresa správcu: Námestie mieru 3
Mesto: Prešov
PSČ: 081 92
Kontaktná osoba: JUDr. Mojmír Mochnáč
mojmir.mochnac@minv.sk
tel.: 051/7485940

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Svidník
Obec: Nižná Pisaná
Katastrálne územie: Nižná Pisaná
Adresa ponúkaného majetku štátu: Nižná Pisaná
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 2520  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 2520  €
Dátum zverejnenia ponuky: 13.01.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 14.01.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 12.02.2020

Termín obhliadky: dohodou


Pozemok
 
Identifikačné čislo 72745
Parcelné číslo pozemku 189
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 941 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 110
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Výherca ponuky

Stav neúspešný predaj
Protokol 1581579062_zapisnica_nizna_pisana.docx