Parcela KN-C č. 1883/24, k.ú. Martin, Martin


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Žilina
IČO:
Adresa správcu: Vysokoškolákov 8556/33B
Mesto: Žilina
PSČ: 010 08
Kontaktná osoba: JUDr. Katarína Klocáňová
katarina.klocanova@minv.sk
tel.: 041/5117 386

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Martin
Obec: Martin
Katastrálne územie: Martin
Adresa ponúkaného majetku štátu: Okresný úrad Žilina, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 259  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 259  €
Dátum zverejnenia ponuky: 27.09.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 28.09.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 27.10.2022

Termín obhliadky: bez obhliadky


Pozemok
 
Identifikačné čislo 79214
Parcelné číslo pozemku 1883/24
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 73 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 227
Prevádzaný majetkový podiel 1/10