Petkovce LV č. 8, parc. C KN č. 66, k.ú. Petkovce, Petkovce


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Prešov
IČO:
Adresa správcu: Námestie mieru 3
Mesto: Prešov
PSČ: 081 92
Kontaktná osoba: Ing. Andrea Lazorová
andrea.lazorova@minv.sk
tel.: 051/7485944

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Vranov nad Topľou
Obec: Petkovce
Katastrálne územie: Petkovce
Adresa ponúkaného majetku štátu: Petkovce
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 1850  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 1850  €
Dátum zverejnenia ponuky: 30.09.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 01.10.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 30.10.2019

Termín obhliadky: dohodou


Pozemok
 
Identifikačné čislo 71989
Parcelné číslo pozemku 66
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 1625 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 8
Prevádzaný majetkový podiel 6/9

Výherca ponuky

Stav neúspešný predaj
Protokol 1573044662_zapisnica_z_ponukoveho_konania_kat._uzemie_petkovce_c._8.doc