Podiel 169/1000 z budovy POŠTA-VB-OSVETA súp. č. 2906 na sídlisku Rúbanisko II/3 v Lučenci(bez podielu pozemku pod budovou) - P...


nové

Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Ing. Adriana Hamadová
adriana.hamadova@minv.sk
tel.: 0961605414

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Lučenec
Obec: Lučenec
Katastrálne územie: Lučene
Adresa ponúkaného majetku štátu: Rúbanisko II/3 Lučenec
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 73500  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 73500  €
Dátum zverejnenia ponuky: 20.03.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 21.03.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 20.04.2020

Termín obhliadky: dohodou


Poznámka k ponuke:
Ministerstvo vnútra SR je správcom nehnuteľného majetku štátu vo vlastníctve SR a v spoluvlastníckom podiele 1/1, nachádzajúceho sa v k.ú. Lučenec, obec Lučenec, okres Lučenec, zapísaného na LV č. 6078 ako:
- POŠTA -VB-OSVETA súp. č. 2906 postavená na pozemku parc. reg. C KN č. 4999/13 v podiele 169/1000,
Hore uvedený nehnuteľný majetok štátu v správe Ministerstva vnútra SR je prebytočným majetkom štátu, nakoľko v súčasnosti neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním.
Ministerstvo vnútra SR žiada správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný nehnuteľný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručenie ponúk v zalepenej obálke označenej príslušným heslom: " PONUKOVÉ KONANIE - PODIEL Z BUDOVY POŠTA-VB-OSVETA V LC - NEOTVÁRAŤ", na adresu správcu majetku štátu: Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica, ul. 9. mája č. 1 , 974 86 Banská Bystrica.

Stavba
 
Identifikačné čislo 73517
Súpisné číslo stavby 2906
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 4999/113
Číslo listu vlastnictva 6078
Prevádzaný majetkový podiel 169/1000

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

Identifikačné údaje záujemcu