Podiel na pozemku v k. ú. Krásno nad Kysucou, Krásno nad Kysucou


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Žilina
IČO:
Adresa správcu: Vysokoškolákov 8556/33B
Mesto: Žilina
PSČ: 010 08
Kontaktná osoba: Mgr. Ľudmila Križková
ludmila.krizkova@minv.sk
tel.: 041/5117 297

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Čadca
Obec: Krásno nad Kysucou
Katastrálne územie: Krásno nad Kysucou
Adresa ponúkaného majetku štátu: Okresný úrad Žilina, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 2  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 2  €
Dátum zverejnenia ponuky: 11.09.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 12.09.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 11.10.2019

Termín obhliadky: bez obhliadky


Pozemok
 
Identifikačné čislo 71726
Parcelné číslo pozemku 8289
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 2529 m2
Register E
Číslo listu vlastnictva 7216
Prevádzaný majetkový podiel 1/42

Výherca ponuky

Stav neúspešný predaj
Protokol 1571820114_vyhodn_krasno_pk__23_10_19_b.docx