Podiel na pozemku v k. ú. Krásno nad Kysucou, Krásno nad Kysucou


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Žilina
IČO:
Adresa správcu: Vysokoškolákov 8556/33B
Mesto: Žilina
PSČ: 010 08
Kontaktná osoba: Mgr. Lenka Palajová
lenka.palajova@minv.sk
tel.: 041/5117 297

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Čadca
Obec: Krásno nad Kysucou
Katastrálne územie: Krásno nad Kysucou
Adresa ponúkaného majetku štátu: Okresný úrad Žilina, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 480  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 480  €
Dátum zverejnenia ponuky: 20.10.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 21.10.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 19.11.2020

Termín obhliadky: bez obhliadky


Pozemok
 
Identifikačné čislo 74807
Parcelné číslo pozemku 3348
Druh pozemku orná pôda
Výmera 691 m2
Register E
Číslo listu vlastnictva 7530
Prevádzaný majetkový podiel 3/42