Podiely na pozemkoch v k. ú. Veľké Rovné, Veľké Rovné


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Žilina
IČO:
Adresa správcu: Vysokoškolákov 8556/33B
Mesto: Žilina
PSČ: 010 08
Kontaktná osoba: Mgr. Lenka Palajová
lenka.palajova@minv.sk
tel.: 041/5117 297

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Bytča
Obec: Veľké Rovné
Katastrálne územie: Veľké Rovné
Adresa ponúkaného majetku štátu: Okresný úrad Žilina, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 40  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 40  €
Dátum zverejnenia ponuky: 20.10.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 21.10.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 19.11.2020

Termín obhliadky: bez obhliadky


Pozemok
 
Identifikačné čislo 74803
Parcelné číslo pozemku 9588
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 214 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 6297
Prevádzaný majetkový podiel 36/980
Pozemok
 
Identifikačné čislo 74804
Parcelné číslo pozemku 9589
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 37 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 6297
Prevádzaný majetkový podiel 36/980
Pozemok
 
Identifikačné čislo 74805
Parcelné číslo pozemku 9582
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 603 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1522
Prevádzaný majetkový podiel 432/35280
Pozemok
 
Identifikačné čislo 74806
Parcelné číslo pozemku 9591
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 47 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 7492
Prevádzaný majetkový podiel 36/980