Ponuka pozemku v k.ú. Hniezdne, Hniezdne


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Mgr. Andrea Dvorčáková
andrea.tothova2@minv.sk
tel.: 0961805478

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Stará Ľubovňa
Obec: Hniezdne
Katastrálne územie: Hniezdne
Adresa ponúkaného majetku štátu: Hniezdne
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 7900  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 7900  €
Dátum zverejnenia ponuky: 07.10.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 08.10.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 08.11.2021Poznámka k ponuke:
Ministerstvo vnútra je správcom nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. Hniezdne, okr. Stará Ľubovňa, vedeného na LV 5472 a to pozemok parc. č. CK-N 104/3 o výmere 1320 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1. Uvedený nehnuteľný majetok v správe MV SR v súčasnosti neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním. Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný nehnuteľný majetok štátu aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručenie ponúk v obálke označenej " Ponukové konanie - pozemok v k. ú. Hniezdne" na adresu : MV SR - Centrum podpory Prešov, odd. nehnuteľnosti, Štúrova 7, 080 01 Prešov. Pri osobnom odovzdaní je možné cenovú ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne správcu do 15.00 hod. Cenovú ponuku doručte v termíne najneskôr do 08.11.2021. Cenovú ponuku je potrebné v uvedenom termíne doručiť a nie odoslať.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 76642
Parcelné číslo pozemku 104/3
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 1320 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 5472
Prevádzaný majetkový podiel 1/1