Ponukové konanie nehnuteľností v katastrálnom území Stráže pod Tatrami, Poprad


Správca ponuky

Správca: Správa štátnych hmotných rezerv SR
IČO: 30844363
Adresa správcu: Pražská 29
Mesto: Bratislava
PSČ: 81263
Kontaktná osoba: Ing. Natália Petríková
natalia.petrikova@reserves.gov.sk
tel.: 02 / 5727 8317

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Poprad
Obec: Poprad
Katastrálne územie: Stráže pod Tatrami
Adresa ponúkaného majetku štátu: Stráže pod Tatrami
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 31900  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 31900  €
Dátum zverejnenia ponuky: 13.02.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 14.02.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 15.03.2018Poznámka k ponuke:
Slovenská republika zastúpená Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, Pražská 29, 812 63 Bratislava (ďalej len „správca“), v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ponúka na prevod správy nehnuteľný majetok štátu nachádzajúci sa v katastrálnom území Stráže pod Tatrami, obec Poprad, okres Poprad. Nehnuteľnosti – stavba a pozemky sú zapísané na liste vlastníctva č. 1106, vedenom Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom. V zmysle ustanovenia §8 ods. 5 zákona o správe majetku štátu v prípade záujmu ste povinní preukázať, že tento majetok nevyhnutne potrebujete na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním a že máte finančné krytie na jeho prevádzku.

Stavba
 
Identifikačné čislo 66221
Súpisné číslo stavby 3769
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 173/3
Číslo listu vlastnictva 1106
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 66222
Parcelné číslo pozemku 173/3
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 350 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1106
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 66223
Parcelné číslo pozemku 173/5
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 48 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1106
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Výherca ponuky

Stav neúspešný predaj
Protokol 1531305150_12_2018.pdf