Ponukové konanie nehnuteľností v katastrálnom území Svidník, okres Svidník, Svidník


nové

Správca ponuky

Správca: Správa štátnych hmotných rezerv SR
IČO: 30844363
Adresa správcu: Pražská 29
Mesto: Bratislava
PSČ: 81263
Kontaktná osoba: Mgr. Tatiana Sálusová
tatiana.salusova@reserves.gov.sk
tel.: 02 / 5727 8251

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Svidník
Obec: Svidník
Katastrálne územie: Svidník
Adresa ponúkaného majetku štátu: Svidník
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 41400  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 41400  €
Dátum zverejnenia ponuky: 19.04.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 20.04.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 24.05.2021

Termín obhliadky: dohodou (pozn. obhliadka sa bude konať 2 - 3 pracovné dni pred ukončením lehoty na doručovanie cenových ponúk)


Poznámka k ponuke:
Slovenská republika zastúpená Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, Pražská 29, 812 63 Bratislava (ďalej len „správca“), v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ponúka na prevod správy nehnuteľný majetok štátu vrátane príslušenstva, nachádzajúci sa v katastrálnom území Svidník, obec Svidník, okres Svidník. Nehnuteľnosť – stavba je zapísaná na liste vlastníctva č. 2424, vedenom Okresným úradom Svidník, katastrálnym odborom. Znaleckým posudkom číslo úkonu 2/2021 zo dňa 31.03.2021 bola stanovená všeobecná hodnota nehnuteľnosti vrátane príslušenstva vo výške 41 400,00 € (slovom: štyridsaťjedentisíc štyristo eur). V zmysle ustanovenia §8 ods. 5 zákona o správe majetku štátu v prípade záujmu ste povinní preukázať, že tento majetok nevyhnutne potrebujete na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním a že máte finančné krytie na jeho prevádzku.

Stavba
 
Identifikačné čislo 75674
Súpisné číslo stavby 830
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 3162/1
Číslo listu vlastnictva 2424
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba, 830 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 2172.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

Identifikačné údaje záujemcu