Ponukové konanie - pozemok CKN 6014/22, k. ú. Nová Baňa , Nová Baňa


nové

Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Mgr. Kristína Popadičová
kristina.popadicova@minv.sk
tel.: 0961605580

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Žarnovica
Obec: Nová Baňa
Katastrálne územie: Nová Baňa
Adresa ponúkaného majetku štátu: Šajtiská - Stará Huta
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 0  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 666  €
Dátum zverejnenia ponuky: 10.03.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 11.03.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 09.04.2020

Termín obhliadky: dohodou


Poznámka k ponuke:
Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručenie ponúk v zalepenej obálke označenej príslušným heslom „PK: pozemok CKN 6014/22, Nová Baňa – NEOTVÁRAŤ na adresu správcu majetku: Ministerstvo vnútra SR , Centrum podpory Banská Bystrica, oddelenie nehnuteľností, Ul. 9. Mája č. 1, 974 86 Banská Bystrica v termíne najneskôr do 09.04.2020. Cenovú ponuku je potrebné v uvedenom termíne doručiť a nie odoslať!
Správca je povinný splniť podmienky uvedené v § 8 ods. 5 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 73471
Parcelné číslo pozemku 6014/22
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 197 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 4021
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

Identifikačné údaje záujemcu