Ponukové konanie - pozemok "C"KN parc. č. 5537/24, k.ú. Vinohrady, Bratislava - mestská časť Nové Mesto


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Bratislava
IČO:
Adresa správcu: Tomášikova 46
Mesto: Bratislava
PSČ: 832 05
Kontaktná osoba: Mgr. Lenka Kramarčíková
lenka.kramarcikova@minv.sk
tel.: 0961046353

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Bratislava III
Obec: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Katastrálne územie: Vinohrady
Adresa ponúkaného majetku štátu: ulica Uhrová
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 125  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 125  €
Dátum zverejnenia ponuky: 07.10.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 08.10.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 08.11.2021Poznámka k ponuke:
Predmetná nehnuteľnosť je podrobne popísaná v znaleckom posudku č.27/2019, ktorý dňa 12.07.2019, ktorý vypracoval Ing. Michal Frimmer, PhD., znalec v odbore stavebníctvo - pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností, EČ: 914958.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 76643
Parcelné číslo pozemku 5537/24
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 42 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 6727
Prevádzaný majetkový podiel 1/27

Výherca ponuky

Stav neúspešný predaj
Protokol 1636618256_ponukove_konanie__zapisnica.docx