Ponukové konanie - stavby a pozemky (3 garáže a sklad) na ulici Dobrianskeho, k.ú. Humenné, Humenné


nové

Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Mgr. Igor Frič
igor.fric@minv.sk
tel.: 0961805496

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Humenné
Obec: Humenné
Katastrálne územie: Humenné
Adresa ponúkaného majetku štátu: ulica Dobrianskeho, Humenné
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 0  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 22400  €
Dátum zverejnenia ponuky: 12.03.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 13.03.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 14.04.2020Poznámka k ponuke:
Slovenská republika je vlastníkom a MV SR, Centrum podpory Prešov je správcom nehnuteľného majetku v k.ú. Humenné, obec Humenné, okres Humenné vedeného katastrálnym odborom Okresného úradu Humenné na LV č. 4857. Svoje ponuky na prevod správy uvedeného majetku zasielajte na adresu správcu: Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov, Štúrova 7, 080 01 Prešov.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 73499
Parcelné číslo pozemku 1669/2
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 19 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 4857
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 73500
Parcelné číslo pozemku 1669/3
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 19 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 4857
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 73501
Parcelné číslo pozemku 1669/4
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 19 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 4857
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 73502
Parcelné číslo pozemku 1669/21
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 37 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 4857
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 73503
Súpisné číslo stavby 4661
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 1669/21
Číslo listu vlastnictva 4857
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 73504
Súpisné číslo stavby 4664
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 1669/2
Číslo listu vlastnictva 4857
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 73505
Súpisné číslo stavby 4665
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 1669/3
Číslo listu vlastnictva 4857
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 73506
Súpisné číslo stavby 4666
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 1669/4
Číslo listu vlastnictva 4857
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

Identifikačné údaje záujemcu