Ponukové konanie - súbor NM (7 budov, 24 pozemkov) v k.ú. Južné Mesto, okr. Košice IV, obec Košice-Juh, Južná trieda 70, Košice...


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Ing. Janka Nováková
janka.novakova2@minv.sk
tel.: 0961954067

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Košice IV
Obec: Košice - mestská časť Juh
Katastrálne územie: Južné Mesto
Adresa ponúkaného majetku štátu: Južná trieda č. 70
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 414000  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 414000  €
Dátum zverejnenia ponuky: 10.10.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 11.10.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 11.11.2019

Termín obhliadky: Dohodou


Poznámka k ponuke:
Pozemky: parc. reg. C KN číslo: 3303/17, 3303/18, 3303/19, 3303/20, 3303/21, 3303/24, 3303/14, 3303/22, 3303/23, 3303/25, 3303/26, 3303/28, 3303/29, 3303/35, 3303/36, 3303/37 ( zastavaná plocha a nádvorie ), 3303/27, 3303/30, 3303/31, 3303/32, 3303/33, 3303/34 ( ostatná plocha ), parc. reg. E UO číslo: 152/2 ( orná pôda ), 151/1 ( zastavaná plocha a nádvorie ), Stavby: vrátnica - súp. č. 1593 na p. č. 3303/17, sklad - súp. č. 1593 na p. č. 3303/18, šatňa - súp. č. 1593 na p. č. 3303/19, šatňa - súp. č. 1593 na p. č. 3303/20, šatňa - súp. č. 1593 na p. č. 3303/24, 2 stavby bez súp. č. na p. č. 3303/21 a p. č. 3303/22, nezapísané v KN na LV, Príslušenstvo k stavbám, nezapísané v KN na LV, Ploty: Plot zo západu, Plot z východu, severu, juhu, Studňa na parc. č. 3303/33, Vonkajšie úpravy: Oporný múr, Spevnené asfaltové plochy, Rozvody vody, Rozvody kanalizácie, Rozvody plynu, Rozvody NN.
Hore uvedený nehnuteľný majetok štátu v správe Ministerstva vnútra SR je prebytočným majetkom štátu, nakoľko v súčasnosti neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním.
Ministerstvo vnútra SR žiada správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný nehnuteľný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručenie ponúk v zalepenej obálke, označenej príslušným heslom: "PONUKOVÉ KONANIE - SÚBOR NEHNUTEĽNOSTÍ V OBCI KOŠICE - JUH, JUŽNÁ TRIEDA 70 - NEOTVÁRAŤ", na adresu správcu majetku štátu: Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Košice, oddelenie nehnuteľností, Kuzmányho 8, 041 02 Košice.

Stavba
 
Identifikačné čislo 71621
Súpisné číslo stavby 1593 - vrátnica
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 3303/17
Číslo listu vlastnictva 14437
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo Nezapísané na Liste vlastníctva:

Ploty:
Plot zo západu
Plot z východu, severu, juhu
Studňa na parc. č. 3303/33

Vonkajšie úpravy:
Oporný múr,
Spevnené asfaltové plochy
Rozvody vody
Rozvody kanalizácie
Rozvody plynu
Rozvody NN.
Stavba
 
Identifikačné čislo 71622
Súpisné číslo stavby 1593 - sklad
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 3303/18
Číslo listu vlastnictva 14437
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 71623
Súpisné číslo stavby 1593 - šatňa
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 3303/19
Číslo listu vlastnictva 14437
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 71624
Súpisné číslo stavby 1593 - šatňa
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 3303/20
Číslo listu vlastnictva 14437
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 71625
Súpisné číslo stavby 1593 - šatňa
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 3303/24
Číslo listu vlastnictva 14437
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 71626
Súpisné číslo stavby stavba bez súpisného čísla
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 3303/21
Číslo listu vlastnictva nezapísaná na LV
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 71627
Súpisné číslo stavby stavba bez súpisného čísla
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 3303/22
Číslo listu vlastnictva nezapísaná na LV
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 71628
Parcelné číslo pozemku 3303/17
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 203 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 14627
Prevádzaný majetkový podiel 8/192
Pozemok
 
Identifikačné čislo 71629
Parcelné číslo pozemku 3303/18
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 116 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 14627
Prevádzaný majetkový podiel 8/192
Pozemok
 
Identifikačné čislo 71630
Parcelné číslo pozemku 3303/19
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 208 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 14627
Prevádzaný majetkový podiel 8/192
Pozemok
 
Identifikačné čislo 71631
Parcelné číslo pozemku 3303/20
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 874 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 14627
Prevádzaný majetkový podiel 8/192
Pozemok
 
Identifikačné čislo 71632
Parcelné číslo pozemku 3303/21
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 14 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 14627
Prevádzaný majetkový podiel 8/192
Pozemok
 
Identifikačné čislo 71633
Parcelné číslo pozemku 3303/24
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 253 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 14627
Prevádzaný majetkový podiel 8/192
Pozemok
 
Identifikačné čislo 71634
Parcelné číslo pozemku 3303/14
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 184 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 13920
Prevádzaný majetkový podiel 8/192
Pozemok
 
Identifikačné čislo 71635
Parcelné číslo pozemku 3303/22
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 92 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 13920
Prevádzaný majetkový podiel 8/192
Pozemok
 
Identifikačné čislo 71636
Parcelné číslo pozemku 3303/23
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 59 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 13920
Prevádzaný majetkový podiel 8/192
Pozemok
 
Identifikačné čislo 71637
Parcelné číslo pozemku 3303/25
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 4266 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 13920
Prevádzaný majetkový podiel 8/192
Pozemok
 
Identifikačné čislo 71638
Parcelné číslo pozemku 3303/26
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 141 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 13920
Prevádzaný majetkový podiel 8/192
Pozemok
 
Identifikačné čislo 71639
Parcelné číslo pozemku 3303/27
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 937 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 13920
Prevádzaný majetkový podiel 8/192
Pozemok
 
Identifikačné čislo 71640
Parcelné číslo pozemku 3303/28
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 573 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 13920
Prevádzaný majetkový podiel 8/192
Pozemok
 
Identifikačné čislo 71641
Parcelné číslo pozemku 3303/29
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 327 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 13920
Prevádzaný majetkový podiel 8/192
Pozemok
 
Identifikačné čislo 71642
Parcelné číslo pozemku 3303/30
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 77 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 13920
Prevádzaný majetkový podiel 8/192
Pozemok
 
Identifikačné čislo 71643
Parcelné číslo pozemku 3303/31
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 1025 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 13920
Prevádzaný majetkový podiel 8/192
Pozemok
 
Identifikačné čislo 71644
Parcelné číslo pozemku 3303/32
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 302 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 13920
Prevádzaný majetkový podiel 8/192
Pozemok
 
Identifikačné čislo 71645
Parcelné číslo pozemku 3303/33
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 981 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 13920
Prevádzaný majetkový podiel 8/192
Pozemok
 
Identifikačné čislo 71646
Parcelné číslo pozemku 3303/34
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 507 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 13920
Prevádzaný majetkový podiel 8/192
Pozemok
 
Identifikačné čislo 71647
Parcelné číslo pozemku 3303/35
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 1963 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 13920
Prevádzaný majetkový podiel 8/192
Pozemok
 
Identifikačné čislo 71648
Parcelné číslo pozemku 3303/36
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 129 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 13920
Prevádzaný majetkový podiel 8/192
Pozemok
 
Identifikačné čislo 71649
Parcelné číslo pozemku 3303/37
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 136 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 13920
Prevádzaný majetkový podiel 8/192
Pozemok
 
Identifikačné čislo 71650
Parcelné číslo pozemku 152/2
Druh pozemku orná pôda
Výmera 25679 m2
Register E
Číslo listu vlastnictva 12779
Prevádzaný majetkový podiel 8/192
Pozemok
 
Identifikačné čislo 71651
Parcelné číslo pozemku 152/1
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 836 m2
Register E
Číslo listu vlastnictva 14743
Prevádzaný majetkový podiel 188/192