Pozemky Dolné Naštice_podiel 1/2, Dolné Naštice


nové

Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Trenčín
IČO:
Adresa správcu: Hviezdoslavova 3
Mesto: Trenčín
PSČ: 91101
Kontaktná osoba: Peter Filo
peter.filo@minv.sk
tel.: 032/7411373

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Bánovce nad Bebravou
Obec: Dolné Naštice
Katastrálne územie: Dolné Naštice
Adresa ponúkaného majetku štátu: Dolné Naštice
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 1198  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 1198  €
Dátum zverejnenia ponuky: 02.10.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 03.10.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 04.11.2019Poznámka k ponuke:
Žiadame o uvedenie označenia správcu, ktorý má záujem o ponúkaný majetok štátu, a o označenie ponuky.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 72002
Parcelné číslo pozemku 112
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 31 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 360
Prevádzaný majetkový podiel 1/2
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72003
Parcelné číslo pozemku 127/1
Druh pozemku záhrada
Výmera 233 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 360
Prevádzaný majetkový podiel 1/2
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72004
Parcelné číslo pozemku 127/2
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 64 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 360
Prevádzaný majetkový podiel 1/2

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

Identifikačné údaje záujemcu