Pozemky Komárno, Komárno


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo obrany SR
IČO: 30845572
Adresa správcu: Kutuzovova 8
Mesto: Bratislava
PSČ: 832 47
Kontaktná osoba: Ing. Jana Turčanová
jana.turcanova@mil. sk
tel.: 0960 327 578

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Komárno
Obec: Komárno
Katastrálne územie: Komárno
Adresa ponúkaného majetku štátu: pozemky na Novozámockej ceste
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 28860  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 28860  €
Dátum zverejnenia ponuky: 14.10.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 15.10.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 15.11.2021

Termín obhliadky: Obhliadka sa uskutoční iba na základe telefonickej požiadavky najneskôr do 28. 10. 2021 do 14:00 hod. na tel. č. 0960 327578 (Ing. Jana Turčanová)


Poznámka k ponuke:
Pozemky sa nachádzajú pod komunikáciou I/64

Pozemok
 
Identifikačné čislo 76691
Parcelné číslo pozemku 10064/16
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 2196 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 11728
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 76692
Parcelné číslo pozemku 10064/17
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 196 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 11728
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 76693
Parcelné číslo pozemku 10064/18
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 3291 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 11728
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 76694
Parcelné číslo pozemku 10064/19
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 112 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 11728
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Výherca ponuky

Meno Slovenská správa ciest
Sídlo Miletičova 19, 820 05 Bratislava
IČO 003328
Stav úspešný predaj
Protokol 1637056518_vyhodnotenie_pk__ssc_pozemky_komarno.docx