Pozemky Pobedim_podiel 1/4, Pobedim


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Trenčín
IČO:
Adresa správcu: Hviezdoslavova 3
Mesto: Trenčín
PSČ: 91101
Kontaktná osoba: Ing.Ľubica Pilátová
lubica.pilatova@minv.sk
tel.: 032/7411309

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Nové Mesto nad Váhom
Obec: Pobedim
Katastrálne územie: Pobedim
Adresa ponúkaného majetku štátu: Pobedim
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 640  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 640  €
Dátum zverejnenia ponuky: 26.09.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 27.09.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 26.10.2022Poznámka k ponuke:
Žiadame o uvedenie označenia správcu, ktorý má záujem o ponúkaný majetok štátu, a o označenie ponuky.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 79181
Parcelné číslo pozemku 139
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 28 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 49
Prevádzaný majetkový podiel 1/4
Pozemok
 
Identifikačné čislo 79182
Parcelné číslo pozemku 140
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 228 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 49
Prevádzaný majetkový podiel 1/4
Pozemok
 
Identifikačné čislo 79183
Parcelné číslo pozemku 141
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 7 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 49
Prevádzaný majetkový podiel 1/4

Výherca ponuky

Stav neúspešný predaj
Protokol 1666858022_vyhodnotenie_ponuky_pre_spravcov_pobedim_271022.doc