Pozemky v k. ú. Oravský Podzámok, Oravský Podzámok


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Žilina
IČO:
Adresa správcu: Vysokoškolákov 8556/33B
Mesto: Žilina
PSČ: 010 08
Kontaktná osoba: JUDr. Eva Pavčová
eva.pavcova@minv.sk
tel.: 0918 805 098

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Dolný Kubín
Obec: Oravský Podzámok
Katastrálne územie: Oravský Podzámok
Adresa ponúkaného majetku štátu: Okresný úrad Žilina, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 204  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 204  €
Dátum zverejnenia ponuky: 08.02.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 09.02.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 12.03.2018

Termín obhliadky: bez obhliadky


Pozemok
 
Identifikačné čislo 66209
Parcelné číslo pozemku 141/10
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 11 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1058
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 66210
Parcelné číslo pozemku 141/13
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 1 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1058
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Výherca ponuky

Stav neúspešný predaj
Protokol 1520931840_vyhodn_13_03_18_or_podz.docx