Pozemky v k.ú. Kozárovce, podiel , Kozárovce


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Nitra
IČO:
Adresa správcu: Štefánikova tr. 69
Mesto: Nitra
PSČ: 94901
Kontaktná osoba: Mgr. Klaudia Šindlerová
klaudia.sindlerova@minv.sk
tel.: 037/6549342

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Levice
Obec: Kozárovce
Katastrálne územie: Kozárovce
Adresa ponúkaného majetku štátu: bez uvedenia adresy
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 0  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 3370  €
Dátum zverejnenia ponuky: 26.09.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 27.09.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 26.10.2022

Termín obhliadky: dohodou


Poznámka k ponuke:
Ponuky doručte v uzatvorenej obálke v lehote na doručenie ponúk na adresu: Okresný úrad Nitra, majetkovoprávny odbor, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra s označením: " Ponuka správcov - Pozemky v k. ú. Kozárovce, podiel."

Pozemok
 
Identifikačné čislo 79189
Parcelné číslo pozemku 371/1
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 26 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1177
Prevádzaný majetkový podiel 1/2
Pozemok
 
Identifikačné čislo 79190
Parcelné číslo pozemku 372
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 124 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1177
Prevádzaný majetkový podiel 1/2
Pozemok
 
Identifikačné čislo 79191
Parcelné číslo pozemku 375/1
Druh pozemku záhrada
Výmera 74 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1177
Prevádzaný majetkový podiel 1/2
Pozemok
 
Identifikačné čislo 79192
Parcelné číslo pozemku 375/3
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 62 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1177
Prevádzaný majetkový podiel 1/2
Pozemok
 
Identifikačné čislo 79193
Parcelné číslo pozemku 377/1
Druh pozemku záhrada
Výmera 170 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1177
Prevádzaný majetkový podiel 1/2
Pozemok
 
Identifikačné čislo 79194
Parcelné číslo pozemku 373
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 824 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1178
Prevádzaný majetkový podiel 27/152

Výherca ponuky

Stav neúspešný predaj
Protokol 1666872330_zapis_z_vyhodnotenia_pk_k.u._nho_k.doc