Pozemky v k.ú. Vlčany, podiel, Vlčany


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Nitra
IČO:
Adresa správcu: Štefánikova tr. 69
Mesto: Nitra
PSČ: 94901
Kontaktná osoba: Ing. Anna Valová
anna.valova@minv.sk
tel.: 0376549221

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Šaľa
Obec: Vlčany
Katastrálne územie: Vlčany
Adresa ponúkaného majetku štátu: Vlčany č. 1105
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 0  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 490  €
Dátum zverejnenia ponuky: 27.09.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 28.09.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 27.10.2022

Termín obhliadky: dohodou


Poznámka k ponuke:
Ponuky doručte v uzatvorenej obálke v lehote na doručenie ponúk na adresu: Okresný úrad Nitra, majetkovoprávny odbor, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra s označením: " Ponuka správcov - Pozemky v k.ú. Vlčany ."

Pozemok
 
Identifikačné čislo 79200
Parcelné číslo pozemku 1066/3
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 76 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 743
Prevádzaný majetkový podiel 4/40
Pozemok
 
Identifikačné čislo 79201
Parcelné číslo pozemku 1066/4
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 76 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 9285
Prevádzaný majetkový podiel 8/40
Pozemok
 
Identifikačné čislo 79202
Parcelné číslo pozemku 1066/1
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 316 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 746
Prevádzaný majetkový podiel 12/160

Výherca ponuky

Stav neúspešný predaj
Protokol 1667463689_pk_vlcany__podiel.docx