Pozemok Brvnište, Brvnište


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Trenčín
IČO:
Adresa správcu: Hviezdoslavova 3
Mesto: Trenčín
PSČ: 91101
Kontaktná osoba: Peter Filo
peter.filo@minv.sk
tel.: 032/7411373

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Považská Bystrica
Obec: Brvnište
Katastrálne územie: Brvnište
Adresa ponúkaného majetku štátu: Brvnište
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 470  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 470  €
Dátum zverejnenia ponuky: 20.10.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 21.10.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 19.11.2020Poznámka k ponuke:
Žiadame o uvedenie označenia správcu, ktorý má záujem o ponúkaný majetok štátu, a o označenie ponuky.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 74808
Parcelné číslo pozemku 1080
Druh pozemku trvalý trávny porast
Výmera 45 m2
Register E
Číslo listu vlastnictva 2108
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Výherca ponuky

Stav neúspešný predaj
Protokol 1605863403_vyhodnotenie_ponuky_pre_spravcov_brvniste_201120.doc