Pozemok "C" KN parc. č. 5572/3 v k. ú. Malacky, Malacky


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo obrany SR
IČO: 30845572
Adresa správcu: Kutuzovova 8
Mesto: Bratislava
PSČ: 832 47
Kontaktná osoba: Ing. Jana Turčanová
jana.turcanova@mil.sk
tel.: 0960/327578

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Malacky
Obec: Malacky
Katastrálne územie: Malacky
Adresa ponúkaného majetku štátu: pozemok na ulici Ota Kožucha v Malackách
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 16900  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 16900  €
Dátum zverejnenia ponuky: 22.10.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 23.10.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 23.11.2020

Termín obhliadky: Obhliadka sa uskutoční iba na základe potvrdenej tel., resp. e-mail. požiadavky, uplatnenej najneskôr do 12.11.2020 do 12.00 hod.


Poznámka k ponuke:
Verejne prístupný pozemok, časť tvorí zeleň a časť zasahuje do prístupovej komunikácie na ulici Ota Kožucha. Cez pozemok sú vedené inžinierske siete (zákonné vecné bremeno Z-710/12)

Pozemok
 
Identifikačné čislo 74814
Parcelné číslo pozemku 5572/3
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 438 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 353
Prevádzaný majetkový podiel 1/1