Pozemok E KN parc. č. 106/1 o výmere 216 m2 v k.ú. Okoč , Okoč


nové

Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Trnava
IČO:
Adresa správcu: Kollárova č. 8
Mesto: Trnava
PSČ: 91702
Kontaktná osoba: Ing. Ivana Mészárosová
Ivana.Meszarosova@minv.sk
tel.: 0335564321

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Dunajská Streda
Obec: Okoč
Katastrálne územie: Okoč
Adresa ponúkaného majetku štátu: Sokolecká ulica, Okoč
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 1500  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 1500  €
Dátum zverejnenia ponuky: 19.04.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 20.04.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 20.05.2021

Termín obhliadky: bez obhliadky


Poznámka k ponuke:
Nehnuteľný majetok štátu v dočasnej správe Okresného úradu Trnava. Vypratanie a vyčistenie pozemku je na náklady nového správcu. Na pozemok je prístup z ulice Sokolecká a nachádza sa pri rodinnom dome súp. č. 21. Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy majetku štátu doručil správcovi v lehote na doručenie ponúk v zalepenej obálke označenej heslom "NEOTVÁRAŤ- PONUKOVÉ KONANIE PARCELA E KN Č. 106/1, OKOČ " na adresu správcu majetku: Okresný úrad Trnava, majetkovoprávny odbor, Kollárova 8, 917 02 Trnava. Za doručené sa považujú ponuky prijaté správcom najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie. Na ponuky prijaté neskôr správca nebude prihliadať.
Záujem o prebytočný nehnuteľný majetok štátu môže prejaviť len správca, ktorý tento majetok štátu nevyhnutne potrebuje na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním a má finančné krytie na jeho prevádzku. Ak by o prebytočný nehnuteľný majetok štátu prejavili záujem viacerí záujemcovia, ktorí splnili podmienky a od svojej ponuky neodstúpili, zmluvu o prevode správy správca uzavrie so záujemcom, o ktorom tak rozhodne vláda. Správca si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť toto ponukové konanie.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 75678
Parcelné číslo pozemku 106/1
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 216 m2
Register E
Číslo listu vlastnictva 2556
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

Identifikačné údaje záujemcu