Pozemok Nové Mesto nad Váhom, Nové Mesto nad Váhom


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Trenčín
IČO:
Adresa správcu: Hviezdoslavova 3
Mesto: Trenčín
PSČ: 91101
Kontaktná osoba: Peter Filo
peter.filo@minv.sk
tel.: 032/7411373

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Nové Mesto nad Váhom
Obec: Nové Mesto nad Váhom
Katastrálne územie: Nové Mesto nad Váhom
Adresa ponúkaného majetku štátu: Nové Mesto nad Váhom
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 6600  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 6600  €
Dátum zverejnenia ponuky: 13.01.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 14.01.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 12.02.2020Poznámka k ponuke:
Žiadame o uvedenie označenia správcu, ktorý má záujem o ponúkaný majetok štátu, a o označenie ponuky.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 72746
Parcelné číslo pozemku 814/1
Druh pozemku orná pôda
Výmera 1154 m2
Register E
Číslo listu vlastnictva 6628
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Výherca ponuky

Stav neúspešný predaj
Protokol 1581582689_vyhodnotenie_ponuky_pre_spravcov_nmnv_130220.doc