Pozemok parcela EKN č. 62/9 v k.ú. Dolný Kubín, Dolný Kubín


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Žilina
IČO:
Adresa správcu: Vysokoškolákov 8556/33B
Mesto: Žilina
PSČ: 010 08
Kontaktná osoba: JUDr. Ing. Eva Pavčová
Eva.Pavcova@minv.sk
tel.: 041/511386

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Dolný Kubín
Obec: Dolný Kubín
Katastrálne územie: Dolný Kubín
Adresa ponúkaného majetku štátu: Okresný úrad Žilina, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 49  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 49  €
Dátum zverejnenia ponuky: 08.02.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 09.02.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 12.03.2018

Termín obhliadky: bez obhliadky


Pozemok
 
Identifikačné čislo 66208
Parcelné číslo pozemku 62/9
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 16 m2
Register E
Číslo listu vlastnictva 6056
Prevádzaný majetkový podiel 1/5

Výherca ponuky

Stav neúspešný predaj
Protokol 1520928948_kne_dku2__kopia.docx