Pozemok pod bytovkou a priľahlé pozemky v Mierove zaťažené vecným bremenom podľa § 23 ods. 5 zákona č. 182/1993 Z. z. , M...


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Trnava
IČO:
Adresa správcu: Kollárova č. 8
Mesto: Trnava
PSČ: 91702
Kontaktná osoba: Ing. Ivana Mészárosová
Ivana.Meszarosova@minv.sk
tel.: 0335564321

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Dunajská Streda
Obec: Mierovo
Katastrálne územie: Mierovo
Adresa ponúkaného majetku štátu: Mierovo 98
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 9600  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 9600  €
Dátum zverejnenia ponuky: 16.01.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 17.01.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 17.02.2020

Termín obhliadky: bez obhliadky


Poznámka k ponuke:
Nehnuteľný majetok štátu v dočasnej správe Okresného úradu Trnava tvorí súbor pozemkov : parc. č. 274/24 (pozemok pod bytovým domom súp. č. 98 zapísaným na LV č. 194 ) a priľahlé pozemky, t. j. parc. č. 274/12 ( pozemok slúžiaci ako dvor), par. č. 274/13 ( predzáhradka) a parc. č. 274/18 ( priľahlý pozemok umožňujúci prístup k bytovému domu). Na súbor pozemkov je zriadené zákonné vecné bremeno podľa § 23 ods. 5 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, a preto vlastník ( správca ) pozemkov musí strpieť užívanie týchto pozemkov jednotlivými vlastníkmi bytov v bytovke . Vypratanie a vyčistenie uvedených pozemkov je na náklady nového správcu. Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy majetku doručil správcovi v lehote na doručenie ponúk v zalepenej obálke označenej heslom "NEOTVÁRAŤ-PONUKOVÉ KONANIE MIEROVO: Pozemky registra C KN parc. č. : 274/12, 274/13, 274/18 a 274/24" na adresu správcu majetku: Okresný úrad Trnava, majetkovoprávny odbor, Kollárova 8, 917 02 Trnava. Za doručené sa považujú ponuky prijaté správcom najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie. Na ponuky prijaté neskôr správca nebude prihliadať. Záujem o prebytočný nehnuteľný majetok štátu môže prejaviť len správca, ktorý tento majetok štátu nevyhnutne potrebuje na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním a má finančné krytie na jeho prevádzku. Ak o prebytočný nehnuteľný majetok štátu prejavili záujem viacerí záujemcovia, ktorí splnili podmienky a od svojej ponuky neodstúpili, zmluvu o prevode správy správca uzavrie so záujemcom, o ktorom tak rozhodne vláda. Správca si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť toto ponukové konanie.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 72787
Parcelné číslo pozemku 274/12
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 427 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 366
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72788
Parcelné číslo pozemku 274/13
Druh pozemku záhrada
Výmera 196 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 366
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72789
Parcelné číslo pozemku 274/18
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 72 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 366
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72790
Parcelné číslo pozemku 274/24
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 270 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 366
Prevádzaný majetkový podiel 1/1