Pozemok Stará Turá_podiel 1/4, Stará Turá


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Trenčín
IČO:
Adresa správcu: Hviezdoslavova 3
Mesto: Trenčín
PSČ: 91101
Kontaktná osoba: Peter Filo
peter.filo@minv.sk
tel.: 032/7411373

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Nové Mesto nad Váhom
Obec: Stará Turá
Katastrálne územie: Stará Turá
Adresa ponúkaného majetku štátu: Stará Turá
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 460  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 460  €
Dátum zverejnenia ponuky: 19.10.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 20.10.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 18.11.2020Poznámka k ponuke:
Žiadame o uvedenie označenia správcu, ktorý má záujem o ponúkaný majetok štátu, a o označenie ponuky.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 74802
Parcelné číslo pozemku 6439
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 399 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 297
Prevádzaný majetkový podiel 1/4

Výherca ponuky

Stav neúspešný predaj
Protokol 1605766708_vyhodnotenie_ponuky_pre_spravcov_stara_tura_191120.doc