Pozemok v k. ú. Hrnčiarske Zalužany, Hrnčiarske Zalužany


Správca ponuky

Správca: Slovenská správa ciest
IČO: 00003328
Adresa správcu: Miletičova 19
Mesto: Bratislava
PSČ: 82619
Kontaktná osoba: JUDr. Katarína Vlčeková
katarina.vlcekova@ssc.sk
tel.: 048/4343234, 0903 705 074

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Poltár
Obec: Hrnčiarske Zalužany
Katastrálne územie: Hrnčiarske Zalužany
Adresa ponúkaného majetku štátu: Hlavná č. 215, Hrnčiarske Zalužany
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 0  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 445  €
Dátum zverejnenia ponuky: 12.10.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 13.10.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 11.11.2021Poznámka k ponuke:
Ponuky žiadame doručiť na adresu správcu: Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Banská Bystrica, Skuteckého č. 32, 974 23 Banská Bystrica.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 76659
Parcelné číslo pozemku 178/3
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 81 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 289
Prevádzaný majetkový podiel 1/1